Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Rewitalizacja

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Czemierniki, działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

z a w i a d a m i a

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”.

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr DNS-NZ.7016.142.2023 z dnia 07.12.2023 poinformował, że dokument „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030” nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu unormowań Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny biorąc powyższe pod uwagę uznał, że przedmiotowy dokument nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym opiniowania przez państwowego wojewódzkiego inspektora.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WST I.410.118.2023.WD z dnia 29 listopada2023r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”. RDOŚ poinformował, że projektowany dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć ponieważ jest dokumentem ogólnym w ramach którego zaplanowano zdania zarówno inwestycyjne jak i nie inwestycyjne o zabiegu lokalnym.

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”. Obwieszczenie zamieszczono na BIP Urzędu Gminy Czemierniki, na stronie internetowej: www.czemierniki.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, dnia 14 grudnia 2023 r.


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXIV/321/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30.11.2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Czemierniki w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Czemierniki w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.
– przedstawiciele Urzędu Gminy Czemierniki lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Czemierniki oraz organów doradczych i konsultacyjnych gminy wskazanych przez Wójta Gminy Czemierniki;
– przedstawiciele Rady Gminy Czemierniki wskazani przez Radę Gminy Czemierniki;
– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków kooperatyw mieszkaniowych współdziałających w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
– przedstawiciele mieszkańców Gminy Czemierniki spoza obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy Czemierniki działalność gospodarczą;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Czemierniki działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
– przedstawiciel organów władzy publicznej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
– przedstawiciel podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 06.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
2) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy urzędu, tj.: od 8:00-16:00.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Czemierniki. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Czemierniki.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załączniki:
1. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji
3. Obowiązek Informacyjny RODO


Raport podsumowujący oraz sprawozdania z konsultacji GPR

Wójt Gminy Czemierniki przedstawia:

a) raport podsumowujący przebieg procesu opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy o rewitalizacji,

– pobierz docx, pdf

b) sprawozdanie z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030

– pobierz docx, pdf

c) sprawozdanie z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

– pobierz docx, pdf


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 3 października 2023 r.

Na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.) Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie:
– projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie opinii i uwag dotyczących konsultowanych dokumentów. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach Programu Rewitalizacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Czemierniki poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.
Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 11 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Czemierniki. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w projekcie uchwały określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekty dokumentów podlegające konsultacjom społecznym zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Czemierniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji społecznych mogą składać uwagi w formie:
• Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki poprzez wypełniony formularz,
• Drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu poprzez wypełnienie formularza (do pobrania na stronie internetowej gminy www.czemierniki.eu),
• ustnie podczas warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się dnia 26 października 2023 r. o godz. 14 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki.

Po przyjęciu przez Radę Gminy Czemierniki uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Pliki do pobrania:
1. Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (pdf)
2. Formularz konsultacyjny projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (pdf)
3. Obowiązek informacyjny (pdf)


OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030

Wójt Gminy Czemierniki, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu. Konsultacje przeprowadzone będą od 11 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r. w postaci:

Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:
– na stronie internetowej Gminy Czemierniki: www.czemierniki.eu
– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
– w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki pokój nr 6.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: justyna@czemierniki.eu

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

– lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Czemiernikach (pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1l_1dJC-3RIdwklKDo0KsdB-B_31mG23wsoY5pQvHir4ug/viewform?usp=pp_url

Spotkania konsultacyjnego w formie warsztatów, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki.

Uwagi do projektu Programu można składać do 15 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Czemiernikach.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie www.czemierniki.eu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki pokój nr 6:

– projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 wraz z załącznikami,
– formularz zgłaszania uwag,
– obowiązek informacyjny RODO.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
– na stronie internetowej www.czemierniki.eu
– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
– przez publikację w prasie.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Czemierniki, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

WÓJT GMINY
/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, dnia 03.10.2023

Pliki do pobrania:
1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (pdf)
2. Mapa obszaru rewitalizacji (pdf)
3. Formularz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (pdf)
4. Obowiązek informacyjny (pdf)


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czemierniki informuje, że dnia 21.06.2023 r. o godzinie 14. 00 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji tworzonego na lata 2023-2030. Na spotkaniu omawiane będą cele i strategie dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz główne problemy obszaru rewitalizacji, w oparciu których tworzone będą rozwiązania.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załączniki:
karta przedsięwzięć inwestycyjnych (docx)
karta przedsięwzięć nieinwestycyjnych (docx)
ankieta dotycząca problemów (docx)
Mapa- obszar rewitalizacji (pdf)


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych.

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR). Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Formularz adresowany jest do:
– osób fizycznych,
– instytucji publicznych,
– organizacji pozarządowych, kół, klubów,
– kościołów i związków wyznaniowych,
– spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– podmiotów gospodarczych.

Wypełniony formularz można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu , w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9; 21-306 Czemierniki z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
 • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, w godzinach pracy UG pon.-pt. 8.00 – 16.00

Termin składania kart:

Uzupełnione formularze kart projektów można składać od dnia 29.05.2023  r. do dnia 30.06.2023 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia przedsięwzięcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR), nie oznacza to, że przedsięwzięcie zostanie wpisane do GPR.
 2. Ujęcie przedsięwzięcia w GPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.
 3. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane problemy społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, techniczne i środowiskowe.
 4. Na kolejnym etapie tworzenia GPR zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności.
 5. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu podmiot składający formularz zostanie poproszony do jego poprawienia i ponownego złożenia w terminie 10 dni od dnia wysłania stosownej informacji.
 6. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 4 przedsięwzięcia mają szansę zostać wpisane do GPR na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W razie potrzeby pomocy przy wypełnianiu formularza przedsięwzięcia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: justyna@czemierniki.eu

W załączeniu formularz kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz mapa terenu – obszar rewitalizacji.

Załączniki:

Karta przedsięwzięcia nieinwestycyjnego (docx)

Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego (docx)

Mapa- obszar rewitalizacji (pdf)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Czemierniki uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28) w związku z uchwałą Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr LVII/289/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną. Dokument opracowywany będzie przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. Zapewnione zostanie włączenie interesariuszy zarówno w proces przygotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załącznik:

Uchwała Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf


INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego Gminy Czemierniki

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego Gminy Czemierniki. Konsultacje społeczne prowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 i ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) zwanej dalej ustawą o rewitalizacji.
1. Formy konsultacji
Podmiotami uprawnionymi (dalej: interesariusze rewitalizacji) do udziału w konsultacjach społecznych byli:
• mieszkańcy gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami na tym terenie.
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy,
• organy władzy publicznej,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na terenie gminy, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Konsultacje społeczne skierowane do interesariuszy rewitalizacji prowadzone były w terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 formie:
1. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu na Formularzu Konsultacji Społecznych lub poprzez formularz elektroniczny dotyczącym wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Czemierniki, dostępnego na:
– stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czemiernikach,
– stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu,
– tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach,
– w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, pokój 6 w godzinach pracy UG (wersja papierowa),
– spotkania z interesariuszami w UG w Czemiernikach.
2. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, pokój 6 w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego zamieszczono 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem konsultacji tj. 6 marca 2023 r., zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ogloszenie-wojta-gminy-czemierniki-podpisany.pdf
2. Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Czemiernikach,
3. Na stronie internetowej Gminy Czemierniki pod adresem internetowym www. https://czemierniki.eu.
2. Zestawienie opinii, uwag, propozycji zgłaszanych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie gminy Czemierniki.
a. przyjmowanie opinii, uwag, propozycji w formie papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacji społecznych.
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czemiernikach nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny zawierający opinie, uwagi lub propozycje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
b. formularz ankiety dostępny elektronicznie
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czemiernikach nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny zawierający opinie, uwagi lub propozycje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
c. zbieranie uwag ustnych
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 w ramach zbierania uwag ustnych dotyczących konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki nie wpłynęły uwagi/ opinie / propozycje dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
d. spotkania z interesariuszami rewitalizacji
Spotkanie odbyło się 28.03.2023 roku w godzinach 14.00 – 16.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowa 11 (I piętro), 21-306 Czemierniki.
W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby brały aktywny udział w dyskusji. Podczas dyskusji mieszkańcy / interesariusze rewitalizacji potwierdzili proponowane w projekcie uchwały w sprawie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizowanego w gminie Czemierniki, obszar rewitalizacji. Mieszkańcy gminy potwierdzili, że najważniejszym obszarem do rewitalizacji jest miejscowość Czemierniki ze względu na koncentrację obiektów publicznych i usługowo- handlowych.
4. Podsumowanie
Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie konsultacji społecznych uwag i opinii, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, 18 kwietnia 2023


Wójt Gminy Czemierniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czemierniki dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Czemierniki w formie warsztatów, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do uchwały, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 11, w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 14.00.
 2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.
 3. Zebrania uwag ustnych od 14 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 16.00 (rejestrowanych na formularzu zgłaszania uwag).

Formularz dostępny:

a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki,

b) stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu,
c) w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój nr 6,

d) formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. Osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
 2. Drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu,
 3. Poprzez formularz elektroniczny dostępny: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9
 4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 14.00 do 16.00.

Nie będą rozpatrywane uwagi:
– przekazane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki, za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach;
– złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia konsultacji (przed 14 marca 2023 r. i po 17 kwietnia 2023 r. po. godz. 16.00).

Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować: drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu lub telefonicznie 833-068-249 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

            Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag.
 2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 3. Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki.
 4. Diagnoza.
 5. Obowiązek informacyjny RODO.


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również