Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Rewitalizacja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czemierniki informuje, że dnia 21.06.2023 r. o godzinie 14. 00 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji tworzonego na lata 2023-2030. Na spotkaniu omawiane będą cele i strategie dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz główne problemy obszaru rewitalizacji, w oparciu których tworzone będą rozwiązania.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załączniki:
karta przedsięwzięć inwestycyjnych (docx)
karta przedsięwzięć nieinwestycyjnych (docx)
ankieta dotycząca problemów (docx)
Mapa- obszar rewitalizacji (pdf)


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych.

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR). Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Formularz adresowany jest do:
– osób fizycznych,
– instytucji publicznych,
– organizacji pozarządowych, kół, klubów,
– kościołów i związków wyznaniowych,
– spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– podmiotów gospodarczych.

Wypełniony formularz można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu , w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
 • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9; 21-306 Czemierniki z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
 • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, w godzinach pracy UG pon.-pt. 8.00 – 16.00

Termin składania kart:

Uzupełnione formularze kart projektów można składać od dnia 29.05.2023  r. do dnia 30.06.2023 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia przedsięwzięcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR), nie oznacza to, że przedsięwzięcie zostanie wpisane do GPR.
 2. Ujęcie przedsięwzięcia w GPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.
 3. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane problemy społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, techniczne i środowiskowe.
 4. Na kolejnym etapie tworzenia GPR zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności.
 5. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu podmiot składający formularz zostanie poproszony do jego poprawienia i ponownego złożenia w terminie 10 dni od dnia wysłania stosownej informacji.
 6. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 4 przedsięwzięcia mają szansę zostać wpisane do GPR na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W razie potrzeby pomocy przy wypełnianiu formularza przedsięwzięcia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: justyna@czemierniki.eu

W załączeniu formularz kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz mapa terenu – obszar rewitalizacji.

Załączniki:

Karta przedsięwzięcia nieinwestycyjnego (docx)

Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego (docx)

Mapa- obszar rewitalizacji (pdf)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Czemierniki uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28) w związku z uchwałą Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr LVII/289/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną. Dokument opracowywany będzie przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. Zapewnione zostanie włączenie interesariuszy zarówno w proces przygotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załącznik:

Uchwała Nr LVII/290/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf


INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego Gminy Czemierniki

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego Gminy Czemierniki. Konsultacje społeczne prowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 i ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) zwanej dalej ustawą o rewitalizacji.
1. Formy konsultacji
Podmiotami uprawnionymi (dalej: interesariusze rewitalizacji) do udziału w konsultacjach społecznych byli:
• mieszkańcy gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami na tym terenie.
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy,
• organy władzy publicznej,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na terenie gminy, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Konsultacje społeczne skierowane do interesariuszy rewitalizacji prowadzone były w terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 formie:
1. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu na Formularzu Konsultacji Społecznych lub poprzez formularz elektroniczny dotyczącym wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Czemierniki, dostępnego na:
– stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czemiernikach,
– stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu,
– tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach,
– w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, pokój 6 w godzinach pracy UG (wersja papierowa),
– spotkania z interesariuszami w UG w Czemiernikach.
2. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, pokój 6 w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego zamieszczono 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem konsultacji tj. 6 marca 2023 r., zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ogloszenie-wojta-gminy-czemierniki-podpisany.pdf
2. Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Czemiernikach,
3. Na stronie internetowej Gminy Czemierniki pod adresem internetowym www. https://czemierniki.eu.
2. Zestawienie opinii, uwag, propozycji zgłaszanych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie gminy Czemierniki.
a. przyjmowanie opinii, uwag, propozycji w formie papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacji społecznych.
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czemiernikach nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny zawierający opinie, uwagi lub propozycje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
b. formularz ankiety dostępny elektronicznie
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czemiernikach nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny zawierający opinie, uwagi lub propozycje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
c. zbieranie uwag ustnych
W terminie 14.03.2023 – 17.04.2023 w ramach zbierania uwag ustnych dotyczących konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki nie wpłynęły uwagi/ opinie / propozycje dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego w gminie Czemierniki.
d. spotkania z interesariuszami rewitalizacji
Spotkanie odbyło się 28.03.2023 roku w godzinach 14.00 – 16.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Zamkowa 11 (I piętro), 21-306 Czemierniki.
W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby brały aktywny udział w dyskusji. Podczas dyskusji mieszkańcy / interesariusze rewitalizacji potwierdzili proponowane w projekcie uchwały w sprawie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszar rewitalizowanego w gminie Czemierniki, obszar rewitalizacji. Mieszkańcy gminy potwierdzili, że najważniejszym obszarem do rewitalizacji jest miejscowość Czemierniki ze względu na koncentrację obiektów publicznych i usługowo- handlowych.
4. Podsumowanie
Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie konsultacji społecznych uwag i opinii, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, 18 kwietnia 2023


Wójt Gminy Czemierniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czemierniki dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Czemiernikach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 w formie:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Czemierniki w formie warsztatów, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do uchwały, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ul. Zamkowej 11, w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 14.00.
 2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki.
 3. Zebrania uwag ustnych od 14 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 16.00 (rejestrowanych na formularzu zgłaszania uwag).

Formularz dostępny:

a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki,

b) stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu,
c) w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój nr 6,

d) formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. Osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
 2. Drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu,
 3. Poprzez formularz elektroniczny dostępny: https://forms.gle/1rj5eBkCdthx7REY9
 4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 14.00 do 16.00.

Nie będą rozpatrywane uwagi:
– przekazane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czemierniki, za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie Urzędu Gminy w Czemiernikach;
– złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia konsultacji (przed 14 marca 2023 r. i po 17 kwietnia 2023 r. po. godz. 16.00).

Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować: drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu lub telefonicznie 833-068-249 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

            Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag.
 2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 3. Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki.
 4. Diagnoza.
 5. Obowiązek informacyjny RODO.


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również