Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Czemierniki

Gmina Czemierniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminy Czemierniki.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Kozak, e-mail: waldek@czemierniki.eu, telefon: 833 068 254 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zamkowej 9 oznaczone szyldem Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Poręcze pozwalają na prawostronne i lewostronne korzystanie ze schodów. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 83 30 68 254. Pomieszczenie sekretariatu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy, znajduje się po prawej stronie od wejścia. Na ścianie po lewej stronie od wejścia wywieszony jest spis pokojów Urzędu Gminy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pochylni ani platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne.
Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na parterze budynku przez właściwego pracownika, wezwanego najczęściej za pośrednictwem pracowników sekretariatu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy w Czemiernikach posiada jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce to znajduje się jako drugie na parkingu przy Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Czemiernikach poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również