Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zagospodarowanie przestrzenne

PROTOKÓŁ
z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

/dot. realizacji uchwały LV/284/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 marca 2023 r. /

Protokół sporządzony w dniu 05.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Czemiernikach
(data: dzień-miesiąc-rok) (nazwa urzędu)
przez Justynę Nieznajek podinspektora ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1688), w dniu 05.01.2024 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki.

I. Dyskusja
Pomimo prawidłowo ogłoszonego w prasie miejscowej, przez obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Czemierniki o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o terminie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonym na dzień 05.01.2024 r. na godz. 11:00 nie stawiła się żadna zainteresowana osoba.

II. Ustalenia
Dyskusji nie przeprowadzono z uwagi na brak zainteresowanych osób.

III. Informacja o sposobie spełnienia wymogów zawartych w art. 8d ust. 2 ustawy w przypadku przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

—————-

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem
1) dla burmistrza,
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Czemierniki 05.01.2024 r.
(miejscowość) (data: dzień-miesiąc-rok)

 

/-/ Justyna Nieznajek
Podinspektor ds. inwestycji
i zagospodarowania przestrzennego

(podpis osoby sporządzającej protokół)

/-/ Arkadiusz Filipek
Burmistrz Miasta

(podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)

 

*) Niepotrzebne skreślić.

 


Czemierniki, dnia 19.12.2023 r.

GS.6721.1.2023

Ogłoszenie
Wójta Gminy Czemierniki
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały nr LV/284/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki
w dniach od 28 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy/ w Urzędzie Miejskim w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach od 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej www.czemierniki.eu w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 5 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, o godz. 11.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki/ Burmistrza Miasta Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2024 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czemierniki/ Burmistrz Miasta Czemierniki.

Wójt Gminy Czemierniki
/-/ Arkadiusz Filipek

Ogłoszenie oraz klauzula RODO.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Czemierniki.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy Czemierniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsi Skruda

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów wydobycia torfu we wsi Skruda

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 21 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach od 9-16. W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej www.czemierniki.eu w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 5 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, o godz. 11.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2022 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy Czemierniki
/-/ Arkadiusz Filipek

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie Wójta Gminy Czemierniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki,

obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

w dniach od 24 marca 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach 8-16.

W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej www.czemierniki.eu w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki I piętro, o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czemierniki.

Pliki do pobrania:

Grafika przedstawia mapę miejscowości Czemierniki z zaznaczonym obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowaniaWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również