Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Konsultacje społeczne projektu uchwały

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 3 października 2023 r.

Na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.) Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie:
– projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie opinii i uwag dotyczących konsultowanych dokumentów. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach Programu Rewitalizacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Czemierniki poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.
Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 11 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Czemierniki. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w projekcie uchwały określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekty dokumentów podlegające konsultacjom społecznym zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Czemierniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji społecznych mogą składać uwagi w formie:
• Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki poprzez wypełniony formularz,
• Drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu poprzez wypełnienie formularza (do pobrania na stronie internetowej gminy www.czemierniki.eu),
• ustnie podczas warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się dnia 26 października 2023 r. o godz. 14 w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowej 11, 21-306 Czemierniki.

Po przyjęciu przez Radę Gminy Czemierniki uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Pliki do pobrania:
1. Projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (pdf)
2. Formularz konsultacyjny projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (pdf)
3. Obowiązek informacyjny (pdf)Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również