Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ogłoszenie Wójta Gminy Czemierniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsi Skruda

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów wydobycia torfu we wsi Skruda
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 21 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w godzinach od 9-16. W okresie wyłożenia projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej www.czemierniki.eu w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 5 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, o godz. 11.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2022 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czemierniki.

                                                                                                                         Wójt Gminy Czemierniki
/-/ Arkadiusz Filipek

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również