Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ogłoszenie

Wójt Gminy Czemierniki działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
Wójt Gminy Czemierniki informuje, że:

 1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
 2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronach internetowych pod następującymi adresami: www.czemierniki.eu , www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki (pokój nr 6).
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
 4. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższych stronach internetowych:
  1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: gmina@czemierniki.eu,
  2. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,
  3. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9 21-306 Czemierniki, tel. 83 30 68 249 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czemierniki.
 6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.03.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.
/-/
Arkadiusz Filipek
Wójt Gminy

 

Grafika przedstawia herby gmin: Radzyń Podlaski, Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Miasto Radzyń Podlaski, Ulan Majorat, Wohyń oraz powiaty radzyńskiegoWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również