Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Siwek zam. Stoczek.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu procedur administracyjnych oraz wiedzą merytoryczną związaną z pracą na wskazanym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 30.09.2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku analizy otrzymanych dokumentów, przeprowadzonej w dniu 26 września 2016 roku do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Pani Dorota Siwek zam. Stoczek gm. Czemierniki

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 26.09.2016r.

Wyniki badania ankietowego

Czytaj więcej o: Wyniki badania ankietowego

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

W związku z przystąpieniem przez Gminę Czemierniki do opracowania Diagnozy zjawisk społeczno-gospodarczo-przestrzennych gminy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, dla których opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji w dniach od 10 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania, dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społeczno-gospodarczej oraz technicznej. Pytania miały charakter zamknięty
z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało dwa pytania otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy, związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 90 osób, w tym 31 wypełniło ankietę w formie elektronicznej (za pomocą umieszczonego na stronie www Gminy Czemierniki formularza on-line) oraz 59 w formie tradycyjnej – papierowej. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: renowacja zdegradowanych obiektów zabytkowych stanowiących niewykorzystany potencjał gminy, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, stworzenie bazy turystycznej, rozwój oferty spędzania wolnego czasu. Ankietowani wskazywali, że pozytywne efekty może przynieść także promowanie rożnych form samozatrudnienia oraz wspieranie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety:

raport-z-badania-ankietowego

Afrykański Pomór Świń – Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Czytaj więcej o: Afrykański Pomór Świń – Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Z a p r o s z e n i e

Wójt Gminy Czemierniki zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Czemierniki, w szczególności hodowców trzody chlewnej, na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), które odbędzie się w dniu 13 września 2016 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach przy ulicy Zamkowej 11.

W spotkaniu dodatkowo uczestniczyć będą przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radzyniu Podlaskim, Lubelskiego Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim i innych instytucji związanych z zaistniałą sytuacją.

Proszę o potraktowanie udziału w spotkaniu jako sprawę bardzo ważną.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek

zaprasza na
SPOTKANIE INFORMACYJNO-DORADCZE
PROW LEADER 2014-2020
SKIEROWANE DO OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW,
SAMORZĄDÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ SKORZYSTAĆ Z FUNDUSZY PRZEWIDZIANYCH W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ ZA POŚREDNICTWEM LGD „ZAPIECEK”

w dniu 15 września 2016 r. o godz. 12.00
w budynku OSP Czemierniki
ul. Zamkowa 11
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W załączeniu plakat :

plakat-na-spotk-czemierniki

Do góry