Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

OŚ.6220.7.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3  dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy  Czemierniki zawiadamia  iż w dniu 17 stycznia 2017 r.  na wniosek inwestora tj. Powiatu Radzyńskiego z siedzibą ul. Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski,  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowego przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1246 L w miejscowości Czemierniki”. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie lubelskim, powiat radzyński, gmina Czemierniki, miejscowość Czemierniki  na działce nr 274, obręb geodezyjny Czemierniki II.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Czemierniki: www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl, oraz  na oficjalnej stronie gminy: www.czemierniki.eu.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Czytaj więcej o: Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo  Rozwoju  uruchomiło  nowe  usługi  dla  przedsiębiorców.  Od  stycznia 2017  można  już  zarejestrować  własną  firmę  przez  telefon.  Kolejnym  udogodnieniem jest  telefoniczne  powiadamianie  o  zbliżających  się,  ważnych  terminach  i  zmianach  w pisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa  telefonicznej  rejestracji  działalności  gospodarczej  dostępna  jest  pod  numerem 801 055 088.
Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?

Czytaj więcej „Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!”

Sportowa zima 2017

Czytaj więcej o: Sportowa zima 2017

W programie:
Turniej w Piłkę Nożną dla uczniów Zespołu Szkół w Czemiernikach o Puchar Dyrektora  p. I. Kaczorka dnia 19 stycznia 2017 roku
– dla szkoły podstawowej – godzina 9.00
– dla gimnazjum – godzina 11.00

Gminne Mistrzostwa Tenisa Stołowego – 24 stycznia 2017 r. godzina 9.00
Kategorie:
Szkoła Podstawowa:
– dziewczęta klasy IV i młodsze
– chłopcy klasy IV i młodsi
– dziewczęta klasy V- VI
– chłopcy klasy V – VI

Gimnazjum:
– dziewczęta klasy I – III
– chłopcy klasy I – III

Turnieje odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół w Czemiernikach ul. Kocka 45.
Informacje dotyczące turniejów – S. Sznura tel. 503-758-662

Zapraszamy chętnych do udziału w zawodach.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

1.    Konkurs ofert dotyczy wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
1)    Celem wykonania zadania w pkt 1 powinno być:
– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
– organizacje zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
– tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, pod warunkiem ich realizacji na terenie Gminy Czemierniki.
2)    Na zlecanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z uchwałą Nr XX/119/2016 Rady Gminy Czemierniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 przeznacza się kwotę 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Czytaj więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego”

Do góry