Aktualności

Nowości w programie „Czyste Powietrze”

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.
W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:
– Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
– Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
– Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
– Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
– Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
– Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.
Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców
Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.
Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:
– Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
– Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
– Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
– Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

Szanowni Państwo przypominamy że od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych a tym samym dbanie  o czyste powietrze.

Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;
– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowo powstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie:
zone.gunb.gov.pl.

deklaracja-A

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A

deklaracja-B

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

GS.6721.2.2021

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zmianami)

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXV/196/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać:

  1.  W formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2.  W formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: anna.kusek@czemierniki.eu

w terminie do dnia 19 stycznia 2022 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy
Arkadiusz Filipek

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki, obręb geodezyjny Czemierniki II, działka o numerze ewidencyjnym 277

Uchwała nr XXXV/196/2021

Załącznik graficzny

 

Informacja

Czytaj więcej o: Informacja

W dniu dzisiejszym rozpoczął się audyt przedmontażowy instalacji fotowoltaicznych.

Upoważniony pracownik firmy FlexiPower Group sp. z o. o. będzie kontaktował się z Państwem w celu przeprowadzenia audytu.

 

 

Do góry