Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):
   1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
   2. kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia (w 2021 r. do dnia 29 stycznia), 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą w wysokości 2,7% ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy

parter, pokój Nr 2

tel. 83 3513003 wewn. 42

tel. 83 3068242

 

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Czemierniki. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 • Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku lokalizacji punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym wymagane jest do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych załączenie pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. Udzielenie powyższej zgody zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa sądów administracyjnych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. W związku z powyższym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe do wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych potrzebna jest zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona prze inny podmiot wskazany z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. użytkownika, zarządcę lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale, będącą podstawą zgody.


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również