Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

sesja Rady Gminy Czemierniki

Data: 2022-06-30 - 2022-06-30 · Remiza OSP Czemierniki

Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Czemierniki z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
2.a. stwierdzenie quorum,
2.b. zmiany w porządku obrad,
2.c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych złożone do Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czemierniki za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czemierniki:
6.a. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Czemierniki za rok 2021,
6.b. debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy Czemierniki za rok 2021,
6.c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Czemierniki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, informacją o stanie mienia i objaśnieniami:
7.a. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Czemierniki za 2021 rok,
7.b. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2021 r.,
7.c. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Czemierniki,
7.d. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 12 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Czemierniki sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
7.e. przedstawienie uchwały i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czemierniki o wykonaniu budżetu Gminy Czemierniki za 2021 rok,
7.f. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czemierniki w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,
7.g. dyskusja,
7.h. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
7.i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czemierniki z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał:
8.a. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czemierniki w 2022 r.,
8.b. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035,
8.c. w sprawie określenie średniej ceny jednostek paliwa,
8.d. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
8.e. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Transmisja z sesji

Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również