Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Status miasta

W dniu 24 stycznia 2023 r. Radni Rady Gminy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie odzyskania praw miejskich przez Czemierniki.

Czemierniki były miastem w okresie od 1509 r. do 1870 r.  Prawa miasta zostały odebrane za wyjątkowo aktywny udział w działalność powstańczą. Po niemalże 360 latach miasto Czemierniki utraciło prawa miejskie i zostało zdegradowane przez carat do rangi osady.
W bieżącym roku wypada 160 rocznica Powstania Styczniowego i w związku z tym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Wojewoda Lubelski zachęcają do odzyskania praw zabranych przez carat. Czemierniki są na liście  miejscowości, które mogą odzyskać prawa miasta, dlatego postanowiliśmy rozpocząć tę procedurę pytając Was Mieszkańców o zdanie.

Bogata przeszłość historyczna, zachowany układ urbanistyczny miasta, piękne zabytki mogą przyczynić się do tego, że 1 stycznia 2024 roku odzyskamy zabrane przez carat prawa miasta. Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich będzie swoistym hołdem oddanym naszym przodkom i przywróceniem Mieszkańcom Miasta i Gminy Czemierniki stanu prawnego zniekształconego przez zaborcę.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Czemierniki od 9 lutego do 10 marca 2023 r.

 Poniżej przedstawiam najczęściej zadawane przez Państwa pytania wraz z odpowiedziami oraz wskazuję korzyści, jakie płyną z odzyskania praw miejskich.

Zalety uzyskania praw miejskich:

 1. Powrót do wielowiekowej tradycji i historii. Czemierniki utraciły prawa miejskie ukazem carskim za patriotyczną postawę Mieszkańców uczestniczących w Powstaniu Styczniowym.
 2. Aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i obszarów wiejskich do 5 tys. mieszkańców.
 4. Większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne.
 5. Wzrost rangi i znaczenia Gminy Czemierniki w powiecie i województwie.
 6. Wzrost atrakcyjności turystycznej – zwiększenie możliwości promocji Miasta i Gminy.

 

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia Mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta.

 1. Czy wzrośnie podatek od nieruchomości?

NIE. Wysokość podatku ustala samorząd bez względu na status miejscowości.

 1. Jak wygląda kwestia podatku rolnego?

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU. Opodatkowaniu podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy
na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

 1. Czy wzrosną opłaty za wodę, śmieci, przedszkole, czy inne opłaty lokalne?

NIE. Ustala je samorząd bez względu na status miejscowości.

 1. Co z dodatkami dla nauczycieli, stypendiami dla dzieci i młodzieży oraz subwencją oświatową?

NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW (dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców)

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach
do 5 tys. mieszkańców.

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW.

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

 1. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?

NIE. Rolnik otrzymuje dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi.

 1. Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Czemierniki, jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą wiejsko-miejską.

 1. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych?

NIE. Zmiana nazwy organu wydającego dowód nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowych dokumentów.

 1. Czy będą potrzebne nowe wybory?

NIE. W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy. Nie zmienia się także liczba radnych. Obecna Rada Gminy Czemierniki stanie się Radą Miasta Czemierniki, a Wójt Burmistrzem. Nie będzie „podwójnej” rady i jednocześnie Wójta i Burmistrza.

 1. Jakie będą koszty w związku z nadaniem statusu miasta?

Będą to tylko koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy.

10. Czy po zmianie statusu na miasto zostaną zlikwidowane lub przekształcone sołectwa?

NIE. Sołectwa pozostaną tak, jak to jest obecnie.

Wypełnione ankiety konsultacyjne Mieszkańcy mogą składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety, w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, u sołtysów.

Prosimy o zadawanie pytań, które wraz z odpowiedziami będziemy na bieżąco publikować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Pytania można przesyłać na adres e-mail: sekretarz@czemierniki.eu oraz dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu: 502-699-185.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

 1. Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Czemierniki statusu miasta – pdf
 2. Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Czemierniki statusu miasta – docx
 3. Uchwała Nr LIII.271.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczących nadania miejscowości Czemierniki statusu miasta – pdf
 4. Zarządzenie.8.2023.2023-02-10
 5. Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 9 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w Gminie Czemierniki w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Czemierniki

Terminy Zebrań Wiejskich w sprawie konsultacji społecznych nadania praw miasta

 1. Bełcząc – 24 lutego 2023 r. (piątek) godz. 13.30 w Dworku w Bełczącu (drugi termin godz. 14.00).
 2. Czemierniki – 23 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 13.30 w remizie OSP w Czemiernikach (drugi termin godz. 14.00).
 3. Czemierniki II – 23 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 13.30 w remizie OSP w Czemiernikach (drugi termin godz. 14.00)..
 4. Lichty – 22 lutego 2023 r. (środa) godz. 14.30 w remizie OSP w Lichtach (drugi termin godz. 15.00).
 5. Niewęgłosz – 21 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 13.30 w remizie OSP w Niewęgłoszu (drugi termin godz. 14.00).
 6. Skoki – 23 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 14.30 w remizie OSP w Skokach (drugi termin godz. 15.00).
 7. Stoczek – 21 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 14.30 w świetlicy w Stoczku (drugi termin godz. 15.00).
 8. Stójka – 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) godz. 13.30 w świetlicy w Stójce (drugi termin godz. 14.00).
 9. Wygnanów – 24 lutego 2023 r. (piątek) godz. 14.30 w świetlicy w Wygnanowie (drugi termin godz. 15.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczące nadania miejscowości Czemierniki statusu miasta.
6. Dyskusja.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również