Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Inwestycje 2021

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę stadionu sportowego w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa gminnego stadionu przy ulicy Kockiej w Czemiernikach.

Teren na którym zrealizowana została inwestycja to teren znajdujący się w kompleksie oświatowym. W chili rozpoczęcia prac znajdowało się na nim boisko sportowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz plac asfaltobetonowy.

Całość projektu obejmowała wykonanie następujących elementów:

 • Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej o rozmiarach 100,0m x 60,0m oraz pola wybiegowe o wymiarach 2x2m i 2x2m
 • Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla rowerów
 • Budynek parterowy sezonowego zaplecza sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej 246,95 m2
 • Zadaszoną scenę występową o powierzchni zabudowy 214,44 m2
 • Ogrodzenie działek systemowym ogrodzeniem panelowym
 • Dwa piłkochwyty zabramkowe
 • Dwie systemowe zadaszone 4 rzędowe trybuny dla ok 100 kibiców
 • Dwie systemowe zadaszone kabiny dla zawodników rezerwowych 14 osobowa
 • Żelbetowe ściany oporowe niwelujące zróżnicowane ukształtowanie terenu
 • Ciągi komunikacyjne, które to znajdują się na zewnętrznym terenie objętym opracowaniem. Służą one jako dojścia i dojazdy do wybudowanych i zmodernizowanych obiektów.
 • Oświetlenie boiska z naświetlaczami i instalacją odgromową
 • Oświetlenie ciągów komunikacyjnych latarniami o wysokości ok. 3,5 m

W ramach inwestycji powstała infrastruktura, w której będą mogły być prowadzone usługi społeczne rekreacyjne, sportowe, zdrowotne i kulturalne. Zostaną stworzone korzystne warunki do aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie wpływając na ich stan zdrowia. Inwestycje przyczyni się do ochrony i wzmocnienia dziedzictwa niematerialnego społeczności lokalnej. Przebudowa stadionu w dużym stopniu wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.

W ramach realizacji inwestycji zostały zamontowane nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko lampy LED oraz kolektory słoneczne. Zastosowanie OZE będzie miało pozytywny wpływ na ochronę bioróżnorodności obszaru.

Co najważniejsze, projekt będzie sprzyjał poprawie życia osób poprzez przygotowanie zrewitalizowanej infrastruktury do świadczenia usług dla zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych

Projekt został dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Wartość inwestycji: 3 913 388,29

w tym:

 • Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1 811 769,59 zł
 • Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej 213 149,34 zł
 • Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 814 036,00 zł

Inwestycja zakończona w czerwcu 2021 r.

Grafika przedstawia boisko po przebudowie

Grafika przedstawia boisko po przebudowie - widok na trybuny

Grafika przedstawia zmodernizowany budynek zaplecza


Gmina Czemierniki realizuje projekt „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”

Grafika przedstawia baner dotyczący opisywanego projektu

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 2021 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
 2. Związek Gmin Lubelszczyzny (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0112/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu przygotowania 20 JST z województwa lubelskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 20 lubelskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 40 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 40 koordynatorów dostępności w terminie do 31.10.2021 r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Przeszkolenie 40 pracowników samorządowych 20 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 20 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
 • Przeszkolenie 40 koordynatorów dostępności w 20 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 32 osoby;
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 20 JST;
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 18 osób;
 • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób.

Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Stoczek

W miejscowości Stoczek powstał plac zabaw z elementami siłowni plenerowej oraz innymi elementami małej architektury (ławki, stół, stojak na rowery oraz tablica informacyjna.

Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z LGD Zapiecek w ramach wspólnego projektu pn. „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”. Altana wraz z infrastrukturą w całości została sfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020.


Remont drogi w miejscowości Niewęgłosz Nr 101957L, odcinek dł. 640,00 mn

15 września 2021 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania ” Remont drogi w miejscowości Niewęgłosz Nr 101957L, odcinek dł. 640,00 mb”

Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew

W ramach inwestycji wykonano:

 • Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni masą mineralno- bitumiczną z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową
 • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm

Całkowita wartość wykonanych robót 61 500,00 zł brutto

Wkład sołectwa Niewęgłosz 27.656,55 zł

Grafika przedstawia Remont drogi w miejscowości Niewęgłosz Nr 101957L Remont drogi w miejscowości Niewęgłosz Nr 101957L


Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 102079L w miejscowości Bełcząc  od km 2+175 do km  2+909, odcinek dł. 734,00 mb.

31 sierpnia 2021 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 102079L w miejscowości Bełcząc od km 2+175 do km 2+909, odcinek dł. 734,00 mb.”

Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada170, 21-200 Parczew

W ramach inwestycji wykonano:

 • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm (na odcinku 734,00 mb)
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
 • Wykonanie poboczy wzmocnionych z tłucznia kamiennego

Modernizację ( przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bełcząc od km 2+17 do km 2+909 dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Kwota dotacji wyniosła 100 000,00 zł brutto

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót – 235 239,96 zł brutto

Grafika przedstawia tablicę informacyjną dotyczącą drogi gminnej nr 102079L w miejscowości BełczącGrafika przedstawia zmodernizowany fragment drogi gminnej nr 102079L w miejscowości Bełcząc


Remont drogi powiatowej nr 1246L Czemierniki – Świerże od km 3+972 do km 4+302 odcinek dł. 3,08 km

Droga powiatowa 1246L Czemierniki – Świerże o długości 3,08 km została wyremontowana przy współpracy Powiatu Radzyńskiego i Gminy Czemierniki.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/32,5 mm ( na odcinku 400,00 m)
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową w ilości 75 kg/m2
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej w ilości 100 kg/m2
 • Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych

Koszt inwestycji to 841 181,60 zł w tym z budżetu gminy 420 590,80 zł.

Wykonawcą była firma Fedro z Otwocka.

Grafika przedstawia drogę powiatową nr 1246L po remoncie

Grafika przedstawia drogę powiatową nr 1246L po remoncieWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również