Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zapytanie ofertowe „Dostawa kruszywa łamanego i pospółki naturalnej wraz z rozplantowaniem”

grafika "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Czemierniki, dnia 05.07.2024 r.

GS.271.4.2024

 

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się do państwa z prośbą o odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe: „Dostawa kruszywa łamanego i pospółki naturalnej wraz z rozplantowaniem”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

 

Zamawiający:

GMINA CZEMIERNIKI

ZAMKOWA 9

21-306 CZEMIERNIKI

tel: 83 30 68 249

NIP: 538-18-50-582

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego oraz pospółki naturalnej wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.

– Łączne zapotrzebowanie szacuję się wstępnie na około 1650 ton i obejmuje kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm  w ilości około 660 ton, oraz pospółkę naturalną o frakcji 0-32 mm w ilości około 990 ton. Ostateczna ilość kruszywa zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej  oferty w zależności od przeznaczonych przez Zamawiającego środków i ceny jednostkowej za 1 tonę kruszywa i pospółki.

-Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242.

-Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku, rozładunku leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową.

-Rozładunek kruszywa na drodze powinien odbywać się w sposób nie utrudniający przejazdu tj. kruszywo powinno być rozsypywane z samochodów w ruchu na odcinkach dróg wskazany przez sołtysa danej miejscowości.

-Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie  i w miarę potrzeb zamówienia na określone ilości kruszywa i pospółki wraz ze wskazaniem miejsca dostawy.

-Wykonawca będzie dostarczał zamówione kruszywo i pospółkę w miejsca wskazane przez Zamawiającego niezalenie od ilości. Dostawa każdej partii kruszywa i pospółki powinna odbywać się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Miejskiego – inspektora ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.

Kod numeryczny  wspólnego słonika zamówień (CPV) przedmiotowego zadania:

14212200 – 2 Kruszywo

601000000 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się: 90 dni od dnia podpisania umowy.

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

100% cena

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie opisanych powyżej dostaw. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres anna.kusek@czemierniki.eu , przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czemiernikach w terminie do dnia 15.07.2021 r. do godz. 10.00.

  1. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wszelkie uwagi i zapytania co do przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie, mailowo na adres anna.kusek@czemierniki.eu  lub telefonicznie 83 30 68 249

  1. INFORMACJE O FINASOWANIU

Zamawiający sporządzi z Wykonawcą umowę określającą warunki rozliczenia, wzajemnie prawa i obowiązki oraz sposób rozstrzygania ewentualnych sporów. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych (rachunków) wystawianych w okresach miesięcznych oraz faktury końcowej (rachunku)

  1. UWAGI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1)        Administratorem danych osobowych jest  Gmina Czemierniki z siedzibą pod adresem: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki adres e-mail:, gmina@czemierniki.eu, numer telefonu:  83 351-30-03 reprezentowana przez Burmistrza ;

2)        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO  w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia: „ Dostawa kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych”.

4) Obiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych  oraz instytucje na mocy wiążących umów ( np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych )

5)Państwa dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz  nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia.

6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7) W związku  przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.

8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (il. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

3)        ZAŁĄCZNIK

Formularz ofertowy

 

 

                                                                                  /-/ Arkadiusz Filipek

                                                                             Burmistrz Miasta Czemierniki

 

Formularz ofertowy

zapytanie ofertowe kruszywo

 

 

 

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również