Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

IV sesja Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Czemiernikach zwołaną na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 11.00.
Obrady odbędą się w sali strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.

Transmisja z IV sesji Rady Miejskiej – 20.06.2024 r. godz. 11.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Czemiernikach.
6. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Czemiernikach.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
10. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czemierniki za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Czemierniki:
10.a. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Czemierniki za rok 2023,
10.b. debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy Czemierniki za rok 2023,
10.c. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Czemierniki.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, informacją o stanie mienia i objaśnieniami:
11.a. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Czemierniki za 2023 rok,
11.b. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2023 r.,
11.c. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Czemierniki,
11.d. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Burmistrza Miasta Czemierniki sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.,
11.e. przedstawienie uchwały i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czemiernikach o wykonaniu budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok,
11.f. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czemiernikach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.,
11.g. dyskusja,
11.h. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
11.i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czemierniki z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwał:
12.a. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
12.b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Karol Bogusz

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również