Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Program „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany ze środków budżetu państwa

logo Programu "Posiłek w szkole i w domu"

        

Program „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany ze środków budżetu państwa

W 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach. Program polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania w 2024r – dotacja celowa 76 000zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2024 r. – 19 000zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi 95 000zł.

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej posiada osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana jest w formie zakupu posiłków.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881).Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również