Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Postanowienie Komisarza Wyborczego – zmiana siedziby OKW Nr 1 w Czemiernikach

Logo Wybory samorządowe 2024

POSTANOWIENIE Nr 186/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 19 lutego 2024 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 oraz art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gminie Czemierniki ustalonej postanowieniem Nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 4978; zm. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1790, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 3121, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 3698) z Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki na
Centrum Kulturalno-Integracyjne w Czemiernikach, ul. Rynek 13A, 21-306 Czemierniki.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmianę dokonaną niniejszym postanowieniem, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta Czemierniki, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Czemierniki.

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej

/-/ Jerzy DanilukPodział gminy Czemierniki na obwody głosowania

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również