Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Wykonanie geodezyjnego podziału działek drogowych w miejscowości Czemierniki – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Czemierniki zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie geodezyjnego podziału działek drogowych w miejscowości Czemierniki
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie geodezyjnego podziału działek nr:
– 3029, 576, 2680, 299 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0002 – Czemierniki I
– 274, 230, 236 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0003 – Czemierniki II
– 315, położonych w obrębie geodezyjnym nr 0004 – Czemierniki III
zgodnie z opisem podziału działek (załącznik nr 1) wraz z ustaleniem granic.

Zakres umowy obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne niezbędne do sporządzenia podziału oraz wszystkie dokumenty geodezyjno-prawne.
2) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:
a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.);
b) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663).
2. Termin realizacji przedmiotu umowy:
Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r.
3. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena: znaczenie 100%
C = (Cn / Co) x 100 pkt
Gdzie:
C – przyznane punkty;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto)

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad
zaokrągleń matematycznych.

4. Sposób przygotowania oferty.
– ofertę sporządzić należy na załączonym druku ofertowym (Załącznik Nr 2),
– oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę,

5. Termin związania ofertą
1) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Miejsce, sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2023 r., do godz.16.00 w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki) lub wysyłając na adres mailowy(skan lub dokument podpisany elektronicznie): m.kocyla@czemierniki.eu

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Istotne postanowienia:
1) umowa zostanie podpisania nie później niż 7 dni od wyboru wykonawcy,

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym etapie bez podania przyczyny.
9. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – OPIS PRZEBIEGU LINII PODZIAŁU DZIAŁEK
Załącznik nr 2.  – Formularz oferty

Klauzula informacyjna

Wójt Gminy Czemierniki
(-) Arkadiusz FilipekWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również