Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Czemierniki, działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

z a w i a d a m i a

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”.

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr DNS-NZ.7016.142.2023 z dnia 07.12.2023 poinformował, że dokument „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030” nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu unormowań Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny biorąc powyższe pod uwagę uznał, że przedmiotowy dokument nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym opiniowania przez państwowego wojewódzkiego inspektora.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WST I.410.118.2023.WD z dnia 29 listopada2023r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”. RDOŚ poinformował, że projektowany dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć ponieważ jest dokumentem ogólnym w ramach którego zaplanowano zdania zarówno inwestycyjne jak i nie inwestycyjne o zabiegu lokalnym.

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030”. Obwieszczenie zamieszczono na BIP Urzędu Gminy Czemierniki, na stronie internetowej: www.czemierniki.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Filipek

Czemierniki, dnia 14 grudnia 2023 r.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również