Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXIV/321/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30.11.2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Czemierniki w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Czemierniki w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 17 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.
– przedstawiciele Urzędu Gminy Czemierniki lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Czemierniki oraz organów doradczych i konsultacyjnych gminy wskazanych przez Wójta Gminy Czemierniki;
– przedstawiciele Rady Gminy Czemierniki wskazani przez Radę Gminy Czemierniki;
– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków kooperatyw mieszkaniowych współdziałających w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
– przedstawiciele mieszkańców Gminy Czemierniki spoza obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy Czemierniki działalność gospodarczą;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Czemierniki działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
– przedstawiciel organów władzy publicznej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
– przedstawiciel podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 06.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
2) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy urzędu, tj.: od 8:00-16:00.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Czemierniki. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Czemierniki.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Załączniki:
1. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji
3. Obowiązek Informacyjny RODOWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również