Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023- 2030

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych.

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR). Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Formularz adresowany jest do:
– osób fizycznych,
– instytucji publicznych,
– organizacji pozarządowych, kół, klubów,
– kościołów i związków wyznaniowych,
– spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– podmiotów gospodarczych.

Wypełniony formularz można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: justyna@czemierniki.eu , w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9; 21-306 Czemierniki z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Czemiernikach, w godzinach pracy UG pon.-pt. 8.00 – 16.00

Termin składania kart:

Uzupełnione formularze kart projektów można składać od dnia 29.05.2023  r. do dnia 30.06.2023 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia przedsięwzięcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2023-2030 (dalej GPR), nie oznacza to, że przedsięwzięcie zostanie wpisane do GPR.
  2. Ujęcie przedsięwzięcia w GPR nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.
  3. Zgłoszone przedsięwzięcie powinno być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i rozwiązywać zdiagnozowane problemy społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, techniczne i środowiskowe.
  4. Na kolejnym etapie tworzenia GPR zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności.
  5. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu podmiot składający formularz zostanie poproszony do jego poprawienia i ponownego złożenia w terminie 10 dni od dnia wysłania stosownej informacji.
  6. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 4 przedsięwzięcia mają szansę zostać wpisane do GPR na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W razie potrzeby pomocy przy wypełnianiu formularza przedsięwzięcia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: justyna@czemierniki.eu

W załączeniu formularz kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz mapa terenu – obszar rewitalizacji.

Załączniki:

Karta przedsięwzięcia nieinwestycyjnego (docx)

Karta przedsięwzięcia inwestycyjnego (docx)

Mapa- obszar rewitalizacji (pdf)Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również