Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Projekt Postanowienia – nowy podział na obwody głosowania

PROJEKT

 

POSTANOWIENIE Nr …/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem 199/2019 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 4978, zm. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1790, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 3121):

1) dzieli się stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Skoki,
2) tworzy się stały obwód głosowania nr 7, z granicami obwodu głosowania: Skoki oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, Skoki 37A, 21-306 Czemierniki.

3) dzieli się stały obwód głosowania nr 3, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Lichty,
4) tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: Lichty oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichtach, Lichty 47, 21-306 Czemierniki.

5) dzieli się stały obwód głosowania nr 5, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Stójka,
6) tworzy się stały obwód głosowania nr 8, z granicami obwodu głosowania: Stójka oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Domu Ludowym w Stójce, Stójka 21, 21-306 Czemierniki.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Czemierniki, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Czemierniki.

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej
Jerzy Daniluk

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
 

1

 

Czemierniki

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki
 

2

 

Bełcząc

Dworek w Bełczącu, Bełcząc 207, 21-306 Czemierniki
 

3

 

Niewęgłosz

Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, Niewęgłosz 44, 21-306 Czemierniki
 

4

 

Stoczek

Świetlica Wiejska w Stoczku, Stoczek 46, 21-306 Czemierniki
 

5

 

Wygnanów

Świetlica wiejska w Wygnanowie, Wygnanów 92, 21-306 Czemierniki
 

6

 

Lichty

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichtach, Lichty 47, 21-306 Czemierniki
 

7

 

Skoki

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, Skoki 37A, 21-306 Czemierniki
 

8

 

Stójka

Dom Ludowy w Stójce, Stójka 21, 21-306 Czemierniki

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również