Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki z dnia 16 maja 2023 r.

Czemierniki, dnia 16.05.2023 r.

GS.6721.1.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr LV/284/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące projektu planu mogą być składane na piśmie na adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: justyna@czemierniki.eu w terminie do dnia 09.06.2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czemierniki.

WÓJT GMINY
/-/ Arkadiusz Filipek

Załącznik:

Uchwała Nr LV/284/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemierniki – pdf

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czemierniki (adres ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, tel.: 83 351 30 31, e-mail: gmina@czemierniki.eu).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych przez Państwa wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenia uwag dotyczących projektu w/w planu (art. 17 pkt. 1 lub 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  2022 , poz.503 – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia danych w tym zakresie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również