Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zapytanie ofertowe

Czemierniki, dnia 08.05.2023 r.

GS.7234.1.2023

 

Zapytanie ofertowe
Zwracamy się do państwa z prośbą o odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe, które ma na celu oszacowanie wartości zamówienia na „Dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)

Zamawiający :
GMINA CZEMIERNIKI
UL. ZAMKOWA 9
21-306 CZEMIERNIKI
tel: 83 30 68 249
NIP: 538-18-50-582

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego oraz pospółki naturalnej z rozgarnięciem na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Czemierniki w 2023 r.
– Łączne zapotrzebowanie szacuję się wstępnie na około 1290 ton i obejmuje kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm w ilości około 750 ton, oraz pospółkę naturalną o frakcji 0-32 mm w ilości około 540 ton. Ostateczna ilość kruszywa zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty w zależności od przeznaczonych przez Zamawiającego środków i ceny jednostkowej za 1 tonę kruszywa i pospółki -Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242.
-Koszt transportu przedmiotu zamówienia, jego załadunku i rozładunku oraz rozplantowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową.
-Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone ilości kruszywa i pospółki wraz ze wskazaniem miejsca dostawy. Wykonawca będzie dostarczał zamówione kruszywo i pospółkę w miejsca wskazane przez Zamawiającego niezależnie od ilości.
-Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
Kod numeryczny wspólnego słownika zamówień (CPV) przedmiotowego zadania:
14212200 – 2 Kruszywo
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
90 dni od dnia podpisania umowy.
3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
100% cena
Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie opisanych powyżej dostaw. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Formularz ofertowy proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, fax 833513031 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: justyna@czemierniki.eu w terminie do dnia 25.05.2023 r. roku, do godz. 10:00.
Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

5. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Wszelkie uwagi i zapytania co do przedmiotu zamówienia należy kierować pisemnie, mailowo na adres justyna@czemierniki.eu lub telefonicznie 83 30 68 249
6. INFORMACJE O FINASOWANIU
Zamawiający sporządzi z Wykonawcą umowę określającą warunki rozliczenia, wzajemne prawa i obowiązki oraz sposób rozstrzygania ewentualnych sporów. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych (rachunków) wystawianych w okresach miesięcznych oraz faktury końcowej (rachunku).
7. UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Czemierniki z siedzibą: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, e-mail: gmina@czemierniki.eu , tel. (83) 351-30-03, reprezentowana przez Wójta.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia : „Dostawa kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. ZAŁĄCZNIK
Formularz ofertowy

Wzór formularza ofertowego

 

Czemierniki, dnia 25.05.2023 r.

GS.7234.1.2023

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na realizację zamówienia Dostawa kruszywa łamanego z rozgarnięciem i pospółki naturalnej z rozgarnięciem z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, informuję, że do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:
EUROLIDER Ryszard Górny
Bedlno Radzyńskie 68
21-300 Radzyń Podlaski
Cena oferty: 114 519,15 brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów ceny określonych w ogłoszeniu.

Nr oferty/ Nazwa, adres / Cena zł brutto
1. EUROLIDER Ryszard Górny
Bedlno Radzyńskie 68
21-300 Radzyń Podlaski / 114 519,15 zł
2. EUROSYSTEM J. Niedziułka, R. Zajko
Sp. cywilna
ul. Chomiczewskiego 29
21-300 Radzyń Podlaski / 116 729,46 zł
3. TAMARA- TRANSPORT
Międzynarodowy Transport i Spedycja Tamara Pyrko
Bedlno Radzyńskie 63
21-300 Radzyń Podlaski / 122 950,80 zł

Sporządziła:
Justyna NieznajekWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również