Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zapytanie cenowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osoby z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu jej zamieszkania


I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach ul. Zamkowa 21, 21-306 Czemierniki

II. Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje oferty częściowej.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą do kontaktu z Zamawiającym jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr tel. (83)3068261.

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

IV. Przedmiot zamówienia oraz wielkość zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi u dorosłej osoby na terenie gminy Czemierniki w roku 2023.

Przewidywany miesięczny wymiar godzin – 110. Usługi świadczone codziennie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Szacunkowa liczba godzin w roku 2023 – 768.

Liczba godzin może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych i możliwości Zamawiającego.

V. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

 

VI. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
 2. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym;

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

– ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

–  warsztacie terapii zajęciowej;

– innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.


W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

VII. Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania wymienionych zawodów, o których mowa w pkt VIII ppkt 1;
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt VIII ppkt 2;
 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie, o których mowa w pkt VIII ppkt 3;
 5. Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

VIII. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

 1. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku otrzymania ofert w tej samej cenie wybrany zostanie Oferent, którego oferta wpłynęła pierwsza.

IX. Termin realizacji zamówienia: od 4 maja 2023r do 31 grudnia 2023r.

X. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 6. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 7. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XI. Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2023 do godz. 15.00 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (liczy się data wpływu, a nie wysłania).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

XII. Ocena ofert i kryteria:
1.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Głównym kryterium oceny oferty jest cena. W przypadku otrzymania oferty w tej samej cenie wybrany zostanie Oferent wskazany przez Wnioskodawcę usług.
3.
Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

 

Czemierniki, 19.04.2023r.                                            Kierownik Gminnego Ośrodka                                                                                                  Pomocy Społecznej w Czemiernikach

                                                                                                 Agnieszka Grochowska-Paśnik

 

zapytanie ofertowe SUO 2023 załącznik

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również