Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”współfinansowany ze środków budżetu państwa
W 2023 roku realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach. Program polega na
zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym, w szczególności:
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023 r. wynosi 85 400,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 21350,00 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi 106 750,00 zł. Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej posiada osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana jest w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1 552,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie – 1 200,00 zł.

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również