Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Czemierniki

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 9 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w Gminie Czemierniki w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Czemierniki

1. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Czemierniki przeprowadzono w terminie od 09 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. poprzez zebranie opinii mieszkańców na ankiecie konsultacyjnej dostarczonej mieszkańcom przez ankieterów i sołtysów. W konsultacjach wzięły udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy Czemierniki. Wyrażenie woli mieszkańców nastąpiło poprzez odpowiedź na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Czemierniki statusu miasta?” poprzez osobistą deklarację złożoną na ankiecie konsultacyjnej. Oprócz ankiet dostarczonych do domów zorganizowane były zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Czemierniki.

2. Cel konsultacji:
Celem konsultacji społecznych było zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Czemierniki w przedmiocie przywrócenia praw miejskich miejscowości Czemierniki.

3. Uczestnicy konsultacji:
Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki.

4. Wyniki konsultacji:

 

5. Postanowienia końcowe:
W dniu 10 marca 2023 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące odzyskania przez Czemierniki praw miejskich. Miejscowość Czemierniki tworzą dwa sołectwa: sołectwo Czemierniki i Czemierniki II. Na dzień 10 marca 2023 roku uprawnionych do głosowania było 4280 mieszkańców Gminy Czemierniki, z czego w miejscowości Czemierniki 1309 mieszkańców (sołectwo Czemierniki – 1172 osoby, sołectwo Czemierniki II – 137 osób).

Wyniki konsultacji na terenie Gminy Czemierniki:
W konsultacjach na terenie Gminy Czemierniki, na 4280 osób uprawnionych,
w konsultacjach wzięło udział 1202 osoby.
Za odzyskaniem przez miejscowość Czemierniki praw miejskich opowiedziało się
933 osoby, co stanowi 78,27% wszystkich głosów.
Przeciw zagłosowały 194 osoby, co stanowi 16,28%.
Wstrzymało się 65 osób, co stanowi 5,45%.
Oddano 10 głosów nieważnych, co stanowi 0,83%, w tym:
– 7 ankiet bez danych mieszkańców,
– 1 ankieta osoby niebędącej mieszkańcem Gminy Czemierniki,
– 1 ankieta, w której nie zaznaczono żadnej odpowiedzi,
– 1 ankieta, w której zaznaczono 2 odpowiedzi.
Głosów nieważnych nie można przypisać do poszczególnych sołectw, dlatego zestawiono je tylko w podsumowaniu tabeli w rubryce „ogółem”.

Wyniki konsultacji na terenie miejscowości Czemierniki tj. sołectwa Czemierniki i sołectwa Czemierniki II:
W miejscowości Czemierniki, na 1309 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach wzięło udział 469 osób, co stanowi 35,83%. Za odzyskaniem praw miejskich opowiedziały się 342 osoby, co stanowi 72,92%, przeciw odzyskaniu przez Czemierniki praw miejskich opowiedziało się 107 osób, co stanowi 22,81%, wstrzymało się 20 osób, co stanowi 4,27%.

Wyniki konsultacji na terenie pozostałych sołectw:
W pozostałych sołectwach, na ogólną liczbę 2971 osób uprawnionych do głosowania, głos ważny oddały 723 osoby, co stanowi 24,33%. Za odzyskaniem przez Czemierniki praw miejskich opowiedziało się 591 osób tj. 81,74%, przeciw opowiedziało się 87 osób
tj. 12,03%, wstrzymało się 45 osób tj. 6,23%.

Niniejszy protokół podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czemierniki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czemierniki.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Filipek

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 9 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w Gminie Czemierniki w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Czemierniki.pdf

 

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również