Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Czemierniki zamierza wnioskować o środki na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz. 840 t.j. z dnia 19.04.2022 r.) na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Czemierniki, których właścicielem nie jest JST.

W związku z tym Wójt Gminy Czemierniki zaprasza wszystkich właścicieli zabytków nieruchomych zainteresowanych uzyskaniem takiej dotacji za pośrednictwem samorządu Gminy Czemierniki
o zgłaszanie do Urzędu Gminy Czemierniki takich zabytków.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki (ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie zabytku”. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r. o godzinie 12:00

Zgłoszenie musi zawierać:

 • Nazwę i adres właściciela, telefon, e-mail;
 • Tytuł do władania zabytkiem (kopia);
 • Nazwę i adres zabytku, nr działki;
 • Nr i datę wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków;
 • Nazwa inwestycji (maksymalnie 140 znaków bez spacji);
 • Przewidywany zakres rzeczowy prac lub robót przy zabytku niewykraczający poza nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (maksymalnie 2500 znaków bez spacji);
 • Przewidywany okres realizacji Inwestycji;
 • Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) w oparciu o aktualny poziom cen – wartość dofinansowania nie więcej niż 3,5 mln zł brutto;
 • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) – nie mniej niż 2% przewidywanej wartości inwestycji;
 • Deklaracja pokrycia kosztów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji oraz różnicy kwoty udziału własnego pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną;
 • Podpis wnioskodawcy.

Spośród prawidłowo zgłoszonych zabytków Wójt Gminy Czemierniki w terminie do 3 marca 2023 r. dokona wyboru zabytków, na które złoży wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Decyzja Wójta Gminy Czemierniki nie podlega odwołaniu. Wybór zabytku przez Wójta Gminy Czemierniki i złożenie wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Gminę nie oznacza przyznania i udzielenia dotacji.

Wójt Gminy Czemierniki
/-/ Arkadiusz Filipek

 

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Czemiernikach reprezentowany przez Wójta Gminy Czemierniki (adres: 21-306 Czemierniki, ul. Zamkowa 9, tel. 83 35 13 003).

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO; e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); f) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również