Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Ogłoszenie o konkursie

Czemierniki, dnia 30.12.2022 r.

 

Wójt Gminy Czemierniki

ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

 1. Konkurs ofert dotyczy wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • 1) Celem wykonania zadania w pkt 1 powinno być:

– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

– organizacje zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

– tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, pod warunkiem ich realizacji na terenie Gminy Czemierniki.

 • 2) Na zlecanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z uchwałą Nr LII/265/2022 Rady Gminy Czemierniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 przeznacza się kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 • 3) Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w roku 2023, od stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Wójt Gminy ma prawo do kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • 1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostanie wybrana – przez Wójta Gminy Czemierniki – oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Nr XLIX/254/2022 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5965). Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoczesne z przyznaniem dotacji.
 • 2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy Czemierniki.
 • 3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 • 4) Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących,

– oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– umowę partnerską lub zaświadczenie o współpracy w przypadku projektów z udziałem partnera.

5) Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich nie posiadania podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji, jeżeli przedkładane są w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie przez osobę lub osoby uprawnione.

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu prawnego są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7) Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji będą odrzucane.

 1. Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki,     ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, nr pok. 2 (Sekretariat Urzędu Gminy)  lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Czemierniki w roku 2023”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
 • 1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
 • 2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
 • 3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • 4) planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • 5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • 6) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • 7) staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki. Konkurs ma charakter jawny.
 2. W poprzednim roku Gmina Czemierniki realizowała zadanie tego samego rodzaju z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” na które przeznaczono w roku 2022 – 50.000 zł.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki.

 

       Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz FilipekWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również