Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki

urna wyborcza logo
Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki z dnia 17 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) niniejszym podaję do publicznej wiadomości Informację Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki, zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 17 listopada 2022 r .

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki zarządzonych na dzień 18 grudnia 2022 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Czemierniki: ul. Grobelna, ul. Rynek,
ul. Zamkowa, ul. Parczewska od nr 1 do nr 32
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11,
21-306 Czemierniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej najpóźniej do dnia 5 grudnia 2022 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 13 grudnia 2022 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czemierniki najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022 r.

 Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 18 grudnia 2022 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej

/-/ Jerzy Daniluk

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również