Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Program „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany ze środków budżetu państwa

Program „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach. Program polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom  potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r.  wynosi 88 000,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 22 000,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 110 000,00 zł.

 

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej posiada osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowana jest w formie zakupu posiłków.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin                        o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,                              w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1 164,00 zł                     – w przypadku osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby w rodzinie – 900,00zł.

Grafika przedstawia flagę oraz herb PolskiWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również