Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Czyste powietrze

 

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych1.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych
do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania.

Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

1) Liczba budynków/lokali mieszkalnych2 o poprawionej efektywności energetycznej 3 030 000 szt.;

2) Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła3 na niskoemisyjne w budynkach/lokalach
mieszkalnych 3 000 000 szt.;

3) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych mikroinstalacji
fotowoltaicznych: 50 MWe;

4) Ograniczenie zużycia energii końcowej: 37 500 000 MWh/rok;

5) Ograniczenie emisji pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) : 210 000 Mg/rok;

6) Ograniczenie emisji benzoαpirenu: 140 Mg/rok;

7) Zmniejszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok.

 Budżet oraz uzupełniające źródła finansowania

1) Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog4), pożyczki dla gmin oraz
termomodernizacyjna ulga podatkowa5 63,3 mld 6.

2) Kredyty udzielane przez banki: 40 mld .

3) Sposób łączenia dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową opisano w Załączniku nr 1 do Programu

Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 20182029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków

1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone
w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej
właściwego terytorialnie wfośigw.

 Koszty kwalifikowane

6.1. Katalog kosztów kwalifikowanych

Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane koszty: urządzeń, materiałów i usług
umieszczone odpowiednio w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu, Załączniku nr 2a dla Części 2)
Programu i Załączniku nr 2b dla Części 3) Programu. Załączniki nr 2, 2a i 2b zawiera także maksymalne
kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji7.

6.2. Kwalifikowalność VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie
i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku
naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług.

6.3. Okres kwalifikowalności kosztów

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego
(data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić:

dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie,

dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku
o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków
o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

2) zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe
zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową
eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane również
przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu
o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. W ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu.

3) okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

– dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie8,

– dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie8,

– dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie8,

– dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie,

lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem pkt 11.10 Części 1) Programu, pkt 11.10 Części
2) Programu i pkt 11.9 Części 3) Programu.

7. Sankcje za naruszenie warunków Programu oraz zastrzeżenie prawne

1) Za naruszenie warunków Programu przewiduje się następujące sankcje:

a) karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim z Kodeksu
karnego, ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie
podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo
złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie
się podrobioną lub przerobioną fakturą);

b) cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną sankcją
jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie.
Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile Beneficjent przystępując
do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie
NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.

2) Zastrzeżenie prawne

Wyboru wykonawcy (ów) realizującego (ych) usługi, dostawy lub roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia, podlegającego dofinansowaniu z programu, Beneficjent dokonuje na własne ryzyko. Wykonawców i wfośigw nie łączy żadna umowa lub zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami

Zakres szczegółowy
Część 1) Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

8. Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem9 budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą10 o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł11:

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw
rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających
informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku
dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach
rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku
o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)4), dochody te
sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

9. Formy i warunki udzielania dofinansowania

9.1 Formy dofinansowania

1) dotacja;

2) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

9.2 Poziom dofinansowania

9.2.1. Intensywność dofinansowania:

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano
w Załączniku nr 2 do Programu;

2) do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz
nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 2 do Programu;

3) do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie
więcej niż wskazano w Załączniku nr 2 do Programu;

4) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrzewoda oraz
gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++)
do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż
wskazano w Załączniku nr 2 do Programu;

5) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej
emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, lecz nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 2
do Programu;

6) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2 do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku;

7) do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 2 do Programu, lecz nie
więcej niż wskazano w tym załączniku.

Intensywność dofinansowania w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ustalana jest
w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych
ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji
musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

intensywnośc dofiansowania czyste powietrze

 

 Warunki dofinansowania
9.3.1. Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania

1. Dofinansowanie w formie dotacji (9.1 pkt 1):

1) dotacja przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa,
w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;

2) dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu do wfośigw kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami;

2. Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (9.1 pkt 2):
1) wnioskodawca składa wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku,
który przystąpił do Programu, a kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte
wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie;

2) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim
działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty
wnioskiem;

3) warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez
bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95%
na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2 do Programu, oraz wykorzystanie
tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu zostanie wypłacona przez wfośigw, na podstawie
złożonego przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz
z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości
przedsięwzięcia, na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie prowadzony przez
bank, w terminie 30 dni;

5) bank udziela kredytu z własnych środków;

6) szczegółowe prawa i obowiązki banku udzielającego kredytu w ramach Programu określa odrębna
umowa dotycząca współpracy z bankiem, zawarta między NFOŚiGW, wfośigw i bankiem, który
przystąpił do wdrażania Programu.

3. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych
sezonowo lub w budynkach gospodarczych.13

4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa
niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż
źródła ciepła.

5. Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal
mieszkalny objęty dofinansowaniem.

6. W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie,
prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji14,
wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej
na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej
działalności.

7. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej
przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej
działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

8. Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie
przysługuje osobno na każdy lokal.

9. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest
wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające
wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 3035,
dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 3 w tabeli w pkt 9.2.2
Części 1) Programu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.
10.W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z innych programów finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020 r., w tym w szczególności:

1) w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 202015;

2) z gminnych programów ograniczania niskiej emisji16;

może otrzymać dofinansowanie z Programu tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach powyższych programów, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 poniżej.

11.W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ramach Programu Mój Prąd17 może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd.

12.Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.

13.Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 11 i 12, z zastrzeżeniem pkt 10, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego, użyczająca lub oddająca je właścicielowi nieruchomości do bezpłatnego użytkowania,
Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje w ramach Programu (nie musi być spełniony warunek zakupu), o ile Wnioskodawca nabędzie własność tego źródła ciepła w przyszłości.

14.Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 3035,

2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu
mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał
antysmogowych18, również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

15.Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny, z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku/lokalu mieszkalnego, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

16.Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2
do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

17.W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dofinansowania na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie wystawionego na Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,
której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.

18.Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
i chiropterologicznej nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację
przedsięwzięcia.

9.3.2. Warunki odnoszące się do źródeł ciepła

1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku/lokalu mieszkalnego.

2. Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w budynku/lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy ten budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w
budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego (w tym uchwał antysmogowych, o których mowa w ust. 9.3.1
pkt 14 ppkt 2), jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego

Postanowienia dodatkowe
1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw:

1) w terminie do 30 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację,

2) w terminie do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru.

2.
Dofinansowanie będzie udzielone każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.
3. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu publikowana jest na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wfośigw.
4. Listy gmin, które zawarły porozumienia w sprawie realizacji Programu publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wfośigw.

5. NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.

6. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować
urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji
przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 do Programu.

7. W ramach Programu nie udziela się pomocy publicznej.

8. Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach Programu w wersji obowiązującej do dnia 14.05.2020 r., Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie pkt. 9.2.2. poz. 3 Części 1) Programu (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).

9. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem pkt. 8.

10.W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

11.W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono ten budynek została założona księga wieczysta.

12. Wyboru wykonawcy (ów) realizującego przedsięwzięcie dokonuje na własne ryzyko Beneficjent.

Część 2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

8. Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem19 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą20;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie
przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

9. Formy i warunki udzielania dofinansowania

9.1 Formy dofinansowania

1) Dotacja;

2) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

3) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;

4) dotacja z prefinansowaniem.

 Poziom dofinansowania
 Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano
w Załączniku nr 2a do Programu,

2) do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
lecz nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 2a do Programu,

3) do 75% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2a do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku,

4) do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz
nie więcej niż wskazano w Załączniku nr 2a do Programu,

5) do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 2a do Programu, lecz
nie więcej niż wskazano w tym załączniku.

Intensywność dofinansowania w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ustalana jest
w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze
środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji
musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

 Warunki dofinansowania
Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:

1. Dofinansowanie w formie dotacji (9.1. pkt 1 Części 2) Programu):

1) dotacja przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa,
w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;

2) warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) Programu);

3) dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części,
na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu do wfośigw kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność
wraz z wymaganymi dokumentami;

2. Dofinansowanie w formie pożyczki dla gmin (9.1 pkt 2 Części 2) Programu):

1) pożyczka dla gminy udzielana jest ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW dla wfośigw albo ze środków wfośigw, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Beneficjentów, na warunkach nie mniej korzystnych niż te, na jakich gmina uzyskała pożyczkę z wfośigw;

2) szczegółowe prawa i obowiązki gminy udzielającej dofinansowania w ramach Programu zostaną
określone w umowie wfośigw z gminą.

3. Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (9.1 pkt 3 Części 2)
Programu):

1) wnioskodawca składa wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku,
który przystąpił do Programu, a kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte
wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie;

2) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego przyznawana jest przez wfośigw
obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal
mieszkalny objęty wnioskiem;

3) warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) Programu);

4) warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez
bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95%
na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2a do Programu; oraz wykorzystanie
tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem;

5) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu zostanie wypłacona przez wfośigw na podstawie
złożonego przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz
z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie potwierdzającymi zrealizowanie całości
przedsięwzięcia, na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie, prowadzony przez
bank w terminie 30 dni;

6) bank udziela kredytu z własnych środków;

7) szczegółowe prawa i obowiązki banku udzielającego kredytu w ramach Programu określa odrębna umowa dotycząca współpracy z bankiem, zawarta między NFOŚiGW, wfośigw i bankiem, który przystąpił do wdrażania Programu.

4. Dotacja z prefinansowaniem (9.1 pkt 4 Części 2) Programu):

1) prefinansowanie stanowi wypłatę przez wfośigw przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie;

2) dotacja z prefinansowaniem przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;

3) warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) Programu;

b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu );

4) zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie;

5) kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą;

6) pozostała część dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej
umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami) zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku
o płatność, o którym mowa w pkt 8) poniżej, zgodnie z wskazanymi w tym punkcie zasadami i terminem;
7) Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, który stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą, z wnioskiem o płatność o którym mowa w pkt 8) poniżej ;

8) Wypłata należnej kwoty dotacji (w tym rozliczenie prefinansowania po wcześniej wypłaconej zaliczce zgodnie z pkt 4) nastąpi w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu do wfośigw
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami;

9) Beneficjentom zostanie udostępniony wzór umowy z wykonawcą, który Beneficjent będzie mógł
wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą. Wykorzystanie wzoru umowy jest dobrowolne, umowy o innej treści uzgodnionej między wykonawcą a Beneficjentem również mogą stanowić podstawę wypłaty zaliczki, o ile nie stoją w sprzeczności z wymogami Programu.
Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko;

10) Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać
realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

11) Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co
najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.22

6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

7. Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

8. W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji23, wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.

9. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

10.Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie przysługuje osobno na każdy lokal.

11.W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwa stałe spełniające
wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 3035, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 2 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 2) Programu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu
krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

12.W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd24 może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd.

13.Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.

14. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 12 i 13, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego, użyczająca i oddająca je właścicielowi nieruchomości do bezpłatnego użytkowania, dotacja z prefinansowaniem nie ma
zastosowania, a Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje w ramach Programu (nie musi być spełniony warunek zakupu), o ile Wnioskodawca nabędzie własność tego źródła ciepła w przyszłości.

15.Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych25, również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

16.Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny z programem ochrony
powietrza w rozumieniu art. 91 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku/lokalu mieszkalnego, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

17.Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2a do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

18.W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dofinansowania na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie wystawionego na Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej. W przypadku prefinansowania dotyczącego montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej wymienione w zdaniu pierwszym zaświadczenie lub umowę należy dostarczyć z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 9.3.1 pkt 4 ppkt 8 Części 2) Programu).
19.Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
i chiropterologicznej nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

9.3.2. Warunki odnoszące się do źródeł ciepła

1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku/lokalu mieszkalnego.

2. Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w budynku/lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy ten budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających
docelowych wymagań aktów prawa miejscowego (w tym uchwał antysmogowych, o których mowa w ust. 9.3.1 pkt 15 ppkt 2 Części 2) Programu), jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego. W przypadku prefinansowania, potwierdzenie lub umowę należy dostarczyć z pierwszym wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 9.3.1 pkt 4 ppkt 8 Części 2) Programu)

Postanowienia dodatkowe
1. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw:

1) w terminie do 30 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację

2) w terminie do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z prefinansowaniem,

3) w terminie do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru.
2.
Dofinansowanie będzie udzielone każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.
3. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu publikowana jest na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wfośigw.
4. Listy gmin, które zawarły porozumienia i gmin, które zawarły umowy pożyczki w sprawie realizacji Programu, publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wfośigw.

5. NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.

6. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków
Programu i wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2a do Programu.

7. W ramach Programu nie udziela się pomocy publicznej.

8. Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach Programu w wersji obowiązującej do dnia 14.05.2020 r., Wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć
wniosek o dofinansowanie w zakresie pkt. 9.2.2. poz. 2 Części 2) Programu (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją).
9. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem pkt. 8.

10.W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

11.W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono ten budynek została założona księga wieczysta.

Część 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

8. Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem26 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą27;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta28, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formy i warunki udzielania dofinansowania

 Formy dofinansowania

1) dotacja;

2) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów29;

3) dotacja z prefinansowaniem.

9.2 Poziom dofinansowania

9.2.1. Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano w
Załączniku nr 2b do Programu,

2) do 90% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 2b do Programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku

Warunki dofinansowania
 Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:

1. Dofinansowanie w formie dotacji (9.1. pkt 1 Części 3) Programu):

1) dotacja przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;

2) warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego lub zaświadczenia potwierdzającego ustalone prawo do zasiłku, o których mowa w ust. 8 pkt 1.2)
Części 3) Programu).

3) dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi
zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni;

2. Dofinansowanie w formie pożyczki dla gmin (9.1 pkt 2 Części 3) Programu):

1) pożyczka dla gminy udzielana jest ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW dla wfośigw albo ze środków wfośigw, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Beneficjentów, na warunkach nie mniej korzystnych niż te, na jakich gmina uzyskała pożyczkę z wfośigw

2) szczegółowe prawa i obowiązki gminy udzielającej dofinansowania w ramach Programu zostanąokreślone w umowie wfośigw z gminą.
3. Dotacja z prefinansowaniem (9.1 pkt 3 Części 3) Programu):

1) prefinansowanie stanowi wypłatę przez wfośigw przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie;

2) dotacja z prefinansowaniem przyznawana jest przez wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem;

3) warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki (prefinansowania) jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 3) Programu;

b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu);

4) zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie;

5) kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą;

6) pozostała część dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami) zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 8) poniżej, zgodnie z wskazanymi w tym punkcie zasadami i terminem;

7) Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, który stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą, z wnioskiem o płatność o którym mowa w pkt 8) poniżej;

8) Wypłata należnej kwoty dotacji (w tym rozliczenie prefinansowania po wcześniej wypłaconej zaliczce zgodnie z pkt 4) nastąpi w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy
wykonawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni od daty wpływu do wfośigw kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami;

9) Beneficjentom zostanie udostępniony wzór umowy z wykonawcą, który Beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą. Wykorzystanie wzoru umowy jest dobrowolne, umowy o innej treści uzgodnionej między wykonawcą a Beneficjentem również mogą stanowić podstawę wypłaty zaliczki, o ile nie stoją w sprzeczności z wymogami Programu. Wyboru
wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko;

10) Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

11) Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.31
5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

6. Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

7. W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji32, wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.

8. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

9. Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie przysługuje osobno na każdy lokal.

10.W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 3035, dofinansowanie
może być udzielone wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 2 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 3) Programu,
z zastrzeżeniem zdania poniżej.

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich
3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

11.W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd33 może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu
Mój Prąd.

12.Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.

13. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 11 i 12, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego, użyczająca i oddająca je właścicielowi nieruchomości do bezpłatnego użytkowania, dotacja z prefinansowaniem nie ma zastosowania, a Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego
wnioskuje w ramach Programu (nie musi być spełniony warunek zakupu), o ile Wnioskodawca nabędzie własność tego źródła ciepła w przyszłości.

14.Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:
1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 3035,

2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych34, również wtedy kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.

15. Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu musi być zgodny z programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie budynku/lokalu mieszkalnego, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

16. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2b
do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

17. W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dofinansowania na ten koszt kwalifikowany jest przedstawienie wystawionego na Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy
kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.
W przypadku prefinansowania dotyczącego montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
wymienione w zdaniu pierwszym zaświadczenie lub umowę należy dostarczyć z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 9.3.1 pkt 3 ppkt 8) Części 3) Programu.

18.Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
i chiropterologicznej nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.


Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również