Aktualności

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 – Zawiadomienie o konsultacjach

Zawiadomienie o konsultacjach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czemierniki Wójt Gminy Czemierniki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia  26 listopada 2021 r.

Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Czemierniki

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. konsultacji pisemnych – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Czemierniki lub formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu ,
  2. otwartego spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej lub online.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Kusek inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail anna.kusek@czemierniki.eu lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Czemierniki adres: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pok. 2 (Sekretariat)

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Diagnoza stanu wyjściowego do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035  

Streszczenie obywatelskie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Formularz uwag

 

 

 

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, co się zmieniło.

Czytaj więcej o: Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, co się zmieniło.

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego 

Sejmik Województwa podjął uchwałę ws. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Zawiera również listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje montowania instalacji na paliwo stałe w nowo wybudowanych domach, mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Nie przegap terminów!

Budujesz dom lub wymieniasz stary piec? Montuj wyłącznie kocioł spełniający normy ekoprojektu.

Montujesz nowy kominek? Pamiętaj, że musi spełniać wymagania ekoprojektu.

Jeśli masz wysokoemisyjny kocioł węglowy to pamiętaj masz czas na jego wymianę do dnia:

  • 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2
  • 31 grudnia 2026 r. kotły klasy 3 i 4
  • 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5

na kocioł Ecodesign (zgodny w wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne i niskoemisyjne źródło ogrzewania.

 

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych podpisana

Czytaj więcej o: Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych podpisana

W dniu 24 września Wójt Gminy Czemierniki podpisał umowę w ramach projektu „Energia przyjazna środowisku w gminie Czemierniki” na dostawę i montaż 232 zestawów instalacji fotowoltaicznych.

Wykonawcą zadania będzie firma FlexiPower Group sp. z o. o.

Wartość inwestycji wynosi 2 535 706,08 zł

 

,,Przez KOMIKS do historii”

Czytaj więcej o: ,,Przez KOMIKS do historii”

Gminna Biblioteka Publiczna w Czemiernikach otrzymała dofinansowanie do projektu „ Poprzez KOMIKS do historii” w ramach programu „ Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
W ramach tego dofinansowania biblioteka organizuje wycieczkę do Muzeum Czynu Bojowego
w Woli Gułowskiej, Muzeum Historii Kocka oraz miejsca przeprawy wojsk gen. Franciszka Kleeberga przez Tyśmienicę.
Przeprowadzone zostanie spotkanie autorskie połączone z dwudniowymi warsztatami tworzenia komiksu, które poprowadzi twórca komiksu, rysownik, scenarzysta a także publicysta Pan Hubert Ronek.

„Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Czytaj więcej „,,Przez KOMIKS do historii””

Do góry