Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2017 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2017 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:
1)Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Wójta Gminy Czemierniki

OŚ.6220.7.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3  dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy  Czemierniki zawiadamia  iż w dniu 17 stycznia 2017 r.  na wniosek inwestora tj. Powiatu Radzyńskiego z siedzibą ul. Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski,  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowego przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1246 L w miejscowości Czemierniki”. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie lubelskim, powiat radzyński, gmina Czemierniki, miejscowość Czemierniki  na działce nr 274, obręb geodezyjny Czemierniki II.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Czemierniki: www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl, oraz  na oficjalnej stronie gminy: www.czemierniki.eu.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Czytaj więcej o: Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo  Rozwoju  uruchomiło  nowe  usługi  dla  przedsiębiorców.  Od  stycznia 2017  można  już  zarejestrować  własną  firmę  przez  telefon.  Kolejnym  udogodnieniem jest  telefoniczne  powiadamianie  o  zbliżających  się,  ważnych  terminach  i  zmianach  w pisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa  telefonicznej  rejestracji  działalności  gospodarczej  dostępna  jest  pod  numerem 801 055 088.
Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?

Czytaj więcej „Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!”

Do góry