Aktualności

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Czytaj więcej o: Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Informujemy, że od dnia 26 października br. w kasie Urzędu Gminy rozpoczęła się wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach 8-13.00.

Dla osób, które we wniosku  zaznaczyły opcję przelewu na rachunek bankowy wypłaty zrealizowane zostały w dniu 26 października br.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Czytaj więcej o: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

25 października 2021 roku  zostały ogłoszone wyniki naboru pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 600 000 zł

Dzięki otrzymanym środkom powstanie Centrum Kulturalno-Integracyjne w Czemiernikach

W budynku znajdować się będą: Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Klub Seniora oraz kącik dla najmłodszych.

Zadaniem Centrum będzie organizowanie imprez popularyzujących edukację, kulturę, tradycję.

 

POLSKI ŁAD LOGO

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Stoczku

Czytaj więcej o: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Stoczku

15 października 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie świetlicy wiejskiej w Stoczku. W uroczystościach udział wzięli m.in. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wójt Gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Radna Rady Powiatu Maria Szajda-Cupryn, radni Rady Gminy Czemierniki z przewodniczącym Markiem Bączkiem, sołtysi gminy Czemierniki, pracownicy Urzędu Gminy Czemierniki oraz mieszkańcy Stoczka z panią sołtys Anną Arbramek.

Poświęcenia dokonał Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów  w Stoczku ojciec Grzegorz Kwiecień.

Koszt inwestycji to kwota około 1,5 mln zł, w tym dotacja z PROW w kwocie 500 tys. zł.

Czytaj więcej „Otwarcie świetlicy wiejskiej w Stoczku”

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXIII/179/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia o wszczęciu procedury ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego panu miejscowego:

Wnioski należy:

  1. składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki  lub przesłać na adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2. składać ustnie do protokołu;
  3. przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: anna.kusek@czemierniki.eu;

w terminie do 12 listopada 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.
Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

Załącznik graficzny A

Załącznik graficzny B

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 – Zawiadomienie o konsultacjach

Zawiadomienie o konsultacjach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czemierniki Wójt Gminy Czemierniki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia  26 listopada 2021 r.

Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Czemierniki

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. konsultacji pisemnych – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Czemierniki lub formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu ,
  2. otwartego spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej lub online.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Kusek inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail anna.kusek@czemierniki.eu lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Czemierniki adres: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pok. 2 (Sekretariat)

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Diagnoza stanu wyjściowego do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035  

Streszczenie obywatelskie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Formularz uwag

 

 

 

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, co się zmieniło.

Czytaj więcej o: Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego. Sprawdź, co się zmieniło.

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego 

Sejmik Województwa podjął uchwałę ws. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Zawiera również listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje montowania instalacji na paliwo stałe w nowo wybudowanych domach, mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Nie przegap terminów!

Budujesz dom lub wymieniasz stary piec? Montuj wyłącznie kocioł spełniający normy ekoprojektu.

Montujesz nowy kominek? Pamiętaj, że musi spełniać wymagania ekoprojektu.

Jeśli masz wysokoemisyjny kocioł węglowy to pamiętaj masz czas na jego wymianę do dnia:

  • 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2
  • 31 grudnia 2026 r. kotły klasy 3 i 4
  • 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5

na kocioł Ecodesign (zgodny w wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne i niskoemisyjne źródło ogrzewania.

 

Do góry