Kozak Waldemar

Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Społecznych
telefon:

83 351-34-48
83 351-34-54 wewn. 11
83 351-34-55 wewn. 11
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 2e-mail:

waldek@czemierniki.eu
Zakres czynności:
1) prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dokonywanie wpisów, zmian i wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej, zawieszeń i wznowień,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego działania placówek handlowych i zakładów gastronomicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami i cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
4) naliczanie opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) prowadzenie spraw dotyczących ustalania czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
6) rozliczanie inkasentów zbierających opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
7) księgowanie wpłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i dowożonych na punkt zlewny gminnej oczyszczalni ścieków,
8) programowanie inkasenckiego urządzenia PSION przy każdej racie opłaty,
9) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) oraz stroną internetową gminy,
10) wprowadzanie do BIP informacji przygotowanych i przesłanych przez pracowników Urzędu,
11) nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
12) prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
a) administrowanie siecią komputerową,
b) administrowanie bazami danych,
c) sporządzanie kopii danych,
d) prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
e) opracowywanie planów, wdrażanie aplikacji i usług internetowych oraz ich administrowanie,
f) nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy.