Ostaszewski Krzysztof

Insp. ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
telefon:

83 351-30-03 wewn. 22
83 351-34-54 wewn. 22
83 351-34-55 wewn. 22
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 6e-mail:

krzysztof@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 1. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd nieruchomości gminnych, organizowanie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości gminnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości nieruchomości gminnych, cen i opłat za korzystanie z nich, regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gruntów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem podziałów geodezyjnych.
 6. Nadawanie nazewnictwa i numerów porządkowych nieruchomości.
 7. Sprawy z zakresu wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych u użytkowych na rzecz najemców.
 9. Prowadzenie czynności z zakresu usuwania drzew i krzewów.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 11. Uzgadnianie trasy przyłączy przejścia przez drogi sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych.
 12. Prowadzenie postępowania i przygotowania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 13. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
 14. Prowadzenie spraw gospodarki mieszkaniowej, umowy najmu lokalu, czynsze.
 15. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.
 16. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 17. Udostępnienie informacji publicznych z zakresu kompetencji należących do właściwości Wójta.
 18. Przygotowywanie umów dzierżawnych o przekazywaniu gospodarstw rolnych w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą.
 19. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 20. Nadzorowanie prac gminnej oczyszczalni ścieków.
 21. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń ze swojego zakresu czynności.