Kalinowski Piotr

Mł. Referent ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony P. Poż.
telefon:

83 351-30-03 wewn. 19
83 351-34-54 wewn. 19
83 351-34-55 wewn. 19
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
piętro, pokój nr 8e-mail:

piotr@czemierniki.eu

Zakres czynności:

1) przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożenia terroryzmem oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
3) współdziałanie z organami wojskowymi (WKU, WSzW) w realizacji zadań wynikających
z ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
4) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
5) opracowywanie dokumentacji stanowiska kierowania oraz zastępczego miejsca pracy;
6) realizacja zadań w zakresie szkolenia obronnego;
7) organizacja systemu wsparcia przez państwo gospodarza (HNS) na szczeblu gminy;
8) organizowanie doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej – opracowanie
i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej;
9) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10)  opracowywanie decyzji w sprawie nakładania obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju;
11)  współudział w ustalaniu zadań, wytycznych oraz koordynowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej w Gminie;
12)  opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej;
13)  organizowanie formacji obrony cywilnej;
14)  organizowanie szkoleń formacji obrony cywilnej, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
15)  planowanie, zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań;
16)  prowadzenie gminnej bazy magazynowej sprzętu OC;
17)  przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwania ich skutków;
18)  prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanie działań oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi szczebli nadrzędnych;
19)  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
20)  uruchamianie określonych procedur działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
21)  opracowywanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
22)  koordynowanie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;
23)  prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych;
24)  prowadzenie całości spraw związanych z zapewnieniem wyposażenia, wyszkolenia
i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
25)  ścisła współpraca z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czemiernikach oraz Komendą Powiatową PSP w Radzyniu Podlaskim;
26)  naliczanie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
27)  rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy znajdujący się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.