Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

OFERTA CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ

Zakres świadczonej pomocy w CPI w Lublinie oraz wszystkich 5 filiach jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 4. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 5. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
 9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie

ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

czynne poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

sobota 10.00 – 14.00


Radzyń Podlaski 21-300, ul. Jana Pawła II 26
tel. 885 153 253
Email: radzynpodlaski.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

środa od godz. 9.00 do 12.00 – prawnik

czwartek od godz. 14.00 do 17.00 – psycholog/psychoterapeuta

sobota od 9.00 do 15.00 – osoba pierwszego kontaktu