Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pn. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Zakres świadczonej pomocy w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Zamościu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
– organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
– pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W LUBLINIE
ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin
tel. 783 510 310, tel. 81 533 72 09
cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Osoby pierwszego kontaktu:
Daria Makochoń-Gziut
Magdalena Barabas
Róża Otręba

Godziny pracy:
poniedziałek 8-18
wtorek 8-20
środa 8-18
czwartek 8-19
piątek 8-18
sobota 8-15


OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W PARCZEWIE
ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew
tel. 504 806 438, 783 510 310
parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Osoby pierwszego kontaktu:
Anna Walczyna
Jolanta Antoniuk
Róża Otręba

Godziny pracy
poniedziałek 12-19
wtorek 8-16
środa 8-11, 16-20
czwartek 8-11, 16-20
piątek 8-15
sobota 10-14