Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.

Czynny od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez:
– adwokata/radcę w godzinach 7:30-11:30
– organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56a, tel. 81 534 32 00 – w godzinach 11:30 – 15:30 – pomocy udziela radca prawny.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255) reguluje  kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych:

Dla kogo?
Pomoc mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz 163) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014 r. poz 1206 oraz  Dz. U. 2015 r. poz. 693);
 • osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Co obejmuje pomoc?
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.


Dokumenty do pobrania:

 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 1 do ustawy
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie: klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 2 do ustawy
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na pobieranie świadczenia z pomocy społecznej.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4. ust 4 ustawi z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 3 do ustawy
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, które z uwagi na sytuacje kryzysowe lub zdarzenia losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) , załącznik nr 4 do ustawy
  UWAGA: oświadczenie dotyczy punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe w sytuacji gdy porada prawna nie jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego.

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ustawy  (PDF, 67 KB)

Załącznik Nr 2 do ustawy  (PDF, 67 KB)

Załącznik Nr 3 do ustawy   (PDF, 72 KB)

Załącznik Nr 4 do ustawy  (PDF, 72 KB)