Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr   CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy, można dokonać do dnia 9 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, zwanym Regulaminem, (stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu) na załączonym wzorze – „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”  (załącznik nr 1 do Regulaminu), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – www.lubelskie.pl w zakładce Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/