Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Powiększ obrazZespół_szkół_LOGO

Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w Zespole Szkół w Czemiernikach w roku szkolnym 2018/2019 – termin przedłużony do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

UCHWAŁA NR XXII/129/2017 RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego publicznej szkole podstawowej

UCHWAŁA NR XXII/131/2017 RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czemierniki

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
12 marca 6 kwietnia
godz. 15.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
12 marca Udostępnienie  oferty przedszkola i szkoły podstawowej
12 marca

godz. 13.00

 

6 kwietnia
godz. 15.00
Złożenie w przedszkolu/szkole  podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

1.     Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczona za zgodność z oryginałem

2.     Kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem

04 kwietnia 10 kwietnia Prace Komisji Rekrutacyjnej
13 kwietnia Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 13 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
4 czerwca Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
04 czerwca 11 czerwca Rejestracja  wniosków o przyjęcie.
04 czerwca

 

11 czerwca

 

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczona za zgodność z oryginałem

2.     Kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem

12 czerwca 16 czerwca Prace Komisji Rekrutacyjnej
19 czerwca Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych