ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

Powiększ obrazUrząd Wojewódzki

z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), w związku z wyznaczeniem w 2017 r. na terenie województwa lubelskiego 59 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń i stwierdzeniem 300 przypadków tej choroby u dzików na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem zagrożenia”, w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików zarządza się, co następuje:
§ 1. W gminach na obszarze ochronnym w województwie lubelskim, które sąsiadują z obszarem
objętym ograniczeniami i/lub obszarem zagrożenia, tj.:
w powiecie łukowskim – gminy Trzebieszów i gmina wiejska Łuków,
w powiecie radzyńskim – gminy Ulan Majorat, Borki, Czemierniki,


w powiecie parczewskim – gminy Siemień, Milanów, Jabłoń, Dębowa Kłoda, Sosnowica, w powiecie łęczyńskim – gminy Ludwin i Cyców,
w powiecie chełmskim – gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta,
zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem niepowodujących
nadmiernego przemieszczania się dzików:
a) polowań zbiorowych bez udziału psów,
b) polowań zbiorowych bez naganki lub naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach i Tarnobrzegu.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

wz. Wojewody Lubelskiego Robert Gmitruczuk Wicewojewoda