Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

Powiększ obrazHerb gminy Czemierniki

ZAPYTANIE  OFERTOWE na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

 1. Zamawiający

Gmina Czemierniki

Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

NIP: 538-18-50-582

tel. 83- 351 30 03 ; fax: 83-351 30 31

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa

drogowego spełniającego normę PN-EN 13242:

–  kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm w ilości  1200 ton

–  pospółka naturalna o frakcji 0-32 mm w ilości     925 ton

 1. Podane ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości potrzebnego materiału w zależności od

bieżącego zapotrzebowania.

 1. Istotne warunki umowy
 2. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw wynikać będzie z potrzeb i możliwości

finansowych Zamawiającego.

 1. Dostawa kruszywa i pospółki obejmuje pozyskanie materiału przez Wykonawcę, załadunek,

transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez  sołtysów poszczególnych sołectw na

terenie gminy Czemierniki.

 1. Transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi (wywrotkami)

w sposób kontrolowany (zawartość skrzyni ładunkowej powinna być równomiernie

rozciągnięta wzdłuż odcinka drogi wskazanego przez sołtysa.

 1. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłaszane telefonicznie

przez sołtysów na 4 dni przed ich realizacją.

 1. Rozładunek i odbiór materiałów odbywać się będzie w dni robocze, w dniach i godzinach

ustalonych przez sołtysa danego sołectwa.

 1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur częściowych potwierdzenia wagowe

dostarczonego materiału.

 1. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 14 dni od daty

złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie

wystawiał faktury po wykonaniu partii dostawy materiału.

 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny

przedmiotu zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia

Od momentu podpisania umowy do dnia 20.12.2017 r.

 1. Termin związania umową: 14 dni od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty.

VII.     Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

w sekretariacie urzędu (pokój nr 2) – osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

VIII.   Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 15:00.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) należy umieścić

w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę kruszywa i pospółki”

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres

Wykonawcy.

 1. Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym

kryterium  „cena” – najniższa cena, tj wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 2. Unieważnienia postępowania
 3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
 4. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XII.    Osoba uprawniona do kontaktów:

Barbara Karczmarz tel. 83- 351 30 03 w. 22   w dni robocze, w godz.  8:00 – 16:00.

e-mail: karczmarz@czemierniki.eu

XIII.   Załączniki do pytania ofertowego

– załącznik nr 1 formularz ofertowy

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krystyna Dobrowolska       


                                                                              Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

 ……………………………………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, telefon, faks, e-mail

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

         W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Na dostawę kruszywa i pospółki” na terenie Gminy Czemierniki z dnia  2017 r. składam następującą ofertę:

 

Zakres Cena jednostkowa netto za tonę Ilość ton Wartość netto

           zł

Podatek VAT

         zł

Wartość brutto zł
 

Dostawa kruszywa

 

 

 

………………

 

 

 

……………

 

 

…………….

 

 

 

…….% ………….

 

 

………………

 

Dostawa pospółki

 

 

 

……………….

 

 

……………

 

 

…………….

 

 

…….%…………..

 

 

………………

 

Razem dostawa kruszywa i pospółki (cena ofertowa brutto)

 

 

…………………….

 

.………………

 

Oświadczamy, że:

 1. a) wykonamy zamówienie w terminie i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym,
 2. b) akceptujemy warunki płatności,
 3. c) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
 4. d) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 1. e) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 2. f) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. g) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. h) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

………………………………………..

(podpis)