OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI

Czemierniki, dnia 03.02.2017 r.

OŚ.540.1.2016
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI
 Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Czemierniki informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Na podstawie Uchwały Nr XIX/116/2016 z dnia 06.12.2016 r. na obszarze Gminy Czemierniki został wyznaczony obszar rewitalizacji.
Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:
1. Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla interesariuszy, w szczególności z obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11. Przedmiotem konsultacji będzie szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, a także określenie celów oraz kierunków działań programu odpowiadających na zdiagnozowane problemy i wykorzystujących lokalne potencjały.
2. Nabór fiszek dla projektów, które wpisują się w założenia i cele Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzony on będzie od 13 do 20 lutego 2017 r. Regulamin naboru fiszek projektowych oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne będą od dnia 13 lutego 2017 r. na stronie Gminy Czemierniki w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy pod adresem internetowym http://czemierniki.eu/, jak również w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy Urzędu.
3. Głosowanie na wybrane projekty rewitalizacyjne prowadzone drogą elektroniczną w dniach od 23 do 27 lutego 2017 r. Wszystkie niezbędne informacje dostępne będą od dnia 23 lutego 2017 r. na stronie Gminy Czemierniki w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy pod adresem internetowym http://czemierniki.eu/, jak również w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy Urzędu.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania propozycji i uwag.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

/-/ Krystyna Dobrowolska
Wójt Gminy