Zapytanie ofertowe na wykonanie wraz z dostawą urn wyborczych

Powiększ obrazlogo młotek do licytacji

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000€.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
NIP 538 18 50 582
Regon 030237486
www.czemierniki.eu
tel. 833513003
fax 833513031
e-mail: gmina@czemierniki.eu, czemierniki@poczta.onet.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego :
•    urny wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w ilości 2 szt.
•    urny wyborczej  dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 1 szt.
•    urny  wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 2 szt.
      Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma obowiązek dostarczenia wraz z urnami pokrowców zabezpieczających przed uszkodzeniami (na każdą z dostarczonych urn).


3.    Sposób wykonania zamówienia:
Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru urn wyborczych (M.P. z 2016 r.  poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru urn wyborczych (M.P. z 2016 poz. 398).
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.
Zamawiający jednocześnie wymaga:
•    zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią  przylegają do boku urny
•    zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza w celu usztywnienia konstrukcji urny
•    zastosowania podkładek filcowych
•    wykonania zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego w celu usztywnienia konstrukcji wieka urny ( otwór wrzutowy nie może być węższy 1,5 cm)

4.    Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 25 października 2016 r.

5.    Termin płatności:
Do 14 dni po otrzymaniu przedmiotu zamówienia i faktury.

6.    Kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto – 100%
2)    Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
3)    Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

7.    Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1)    w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy
2)    lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
Termin złożenia oferty – do dnia 14 października 2016 r. do godz. 15:30.

8.    Pozostałe informacje:
1)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania i przesunięcia terminu składania ofert, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i nie dokonania wybory Wykonawcy bez podania przyczyn.
2)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4)    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5)    Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
6)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w przedłożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
7)    W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8)    Termin związania ofertą 14 dni liczonych od terminu składania ofert.
9)    Do skuteczności zawarcia umowy stanowi forma pisemna. Zawiadomienie o wyborze nie stanowi zawarcia umowy.
10)    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty kolejnej, zgodnie z przeprowadzoną oceną.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na wniosek.
9.    Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Imię i nazwisko: Waldemar Kozak
Stanowisko: Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Społecznych
Tel. 83 3513448
W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy.
2.    Wzór umowy

Do pobrania: