Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych wymaga rejestracji

Powiększ obraz

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem dokonania rejestracji prowadzonej działalności

REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA
NIEDOKONANIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest podjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Produkcja pierwotna
Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt  w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:
•    pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,
•    pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,
•    zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego.
Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań.

Sprzedaż bezpośrednia
Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i   inne).
Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom konieczne jest uwzględnienie wszystkich etapów w łańcuchu produkcji żywności zgodnie z zasadą ,,od pola do stołu”. Skażenie lub zanieczyszczenie surowca roślinnego może nastąpić na każdym etapie począwszy od produkcji podstawowej, aż do dostawy żywności do konsumenta. Każdy z tych elementów w efekcie ma wpływ na bezpieczeństwo żywności.
Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że na jakość zdrowotną roślin, a w następstwie żywności, zasadniczy wpływ mają warunki jakie zapewniono w czasie ich uprawy, skupu, przechowywania i transportu. Niezachowanie podstawowych zasad higieny, za które należy uważać:
•    zapewnienie warunków do higienicznego mycia rąk,
•    możliwość higienicznego korzystania z ustępu,
•    używanie wody o prawidłowej jakości zdrowotnej,
•    zapewnienie    właściwych    warunków    sanitarno    –    higienicznych    w    trakcie produkcji, przechowywania oraz transportu może spowodować zanieczyszczenie owoców i warzyw, którego nie będzie można wyeliminować bądź ograniczyć do zadowalającego poziomu.
Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży jako świeże lub przetworzone w nieznacznym stopniu (np. mrożonek), których z uwagi na ich cechy gatunkowe nie można poddać, np. obieraniu, czy efektywnemu myciu (np. maliny, jeżyny, truskawki). W przypadku tych owoców istnieje duże ryzyko, że ewentualne zanieczyszczenia biologiczne pochodzące od, np. osób pracujących przy uprawie, zbiorze, czy też innych czynnościach związanych z  ich  pozyskaniem  i  oferowaniem  konsumentowi  nie  zostaną  w pełni usunięte.
W  myśl  obowiązującego   prawa   to   podmioty   działające   na   rynku   spożywczym   są  w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Producent środków  spożywczych  musi zapewnić,  że  na  wszystkich etapach produkcji,  przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego. Gwarantuje także zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego.
Ponadto, PPIS   przypomina, iż zgodnie z treścią art. 63, ust. 2 pkt 12 i ust. 3, art. 64 ustawy   z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015r., poz. 594) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i/lub sprzedaż bezpośrednią mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego.  Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów. W/w wniosek winien być złożony do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na podstawie art. 67 ust. 3   pkt 2 i 3 w/w ustawy.

Niedokonanie w/w obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

Pliki do pobrania: