Jesteś tutaj:

Ostrzeżenie pogodowe

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie pogodowe

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania:  o godz. 10:43 dnia 21.10.2021

Nazwa biura: IMGW- PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2 ZMIANA

Obszar: powiaty: bialski(91), Biała Podlaska(91), biłgorajski(98), Chełm(93), chełmski(93), hrubieszowski(91), janowski(95), krasnostawski(93), kraśnicki(95), lubartowski(89), lubelski(93), Lublin(92), łęczyński(93), łukowski(90), opolski(92), parczewski(92), puławski(89), radzyński(90), rycki(89), świdnicki(91), tomaszowski(93), włodawski(93), zamojski(94),
Zamość(94)

Ważność: od godz. 10:44 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Dorota Pacocha

Wsparcie dla dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PPGR w Czemiernikach

Czytaj więcej o: Wsparcie dla dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PPGR w Czemiernikach

Gmina Czemierniki zamierza złożyć wniosek o „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Według danych przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy KOWR w Lublinie, na terenie gminy Czemierniki (obręb Czemierniki II, Skruda i Niewęgłosz) funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR).

O sprzęt komputerowy dla dziecka uczęszczającego do szkoły (podstawowa i średnia) mogę się ubiegać osoby, których krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali na terenie gminy Czemierniki.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Czemierniki, parter, pokój nr 7 lub telefonicznie: 833-068-252 lub 833-068-254.

Termin składania oświadczeń upływa 2 listopada 2021 r.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (pdf)

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (doc)

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (pdf)

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (doc)

Pytania i odpowiedzi (pdf)

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXIII/179/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia o wszczęciu procedury ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego panu miejscowego:

Wnioski należy:

  1. składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki  lub przesłać na adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2. składać ustnie do protokołu;
  3. przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: anna.kusek@czemierniki.eu;

w terminie do 12 listopada 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.
Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

Załącznik graficzny A

Załącznik graficzny B

Mobilny punkt poboru krwi w Czemiernikach

Czytaj więcej o: Mobilny punkt poboru krwi w Czemiernikach

W dniu 23.10.2021 r. (sobota) w godzinach od 10 do 14 przy budynku Urzędu Gminy w Czemiernikach będzie ustawiony mobilny punkt poboru krwi.

Chętne osoby, które spełniają wymagania odnośnie oddawania krwi, tj. są zdrowe, nie mają przeciwwskazań do oddania krwi, są bez nałogów i w wieku od 18 do 65 lat, będą mogły podzielić się bezcennym darem, jakim jest ludzka krew.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji!!!

ODDAJĄC KREW DAJESZ ŻYCIE!!!

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 – Zawiadomienie o konsultacjach

Zawiadomienie o konsultacjach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czemierniki Wójt Gminy Czemierniki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia  26 listopada 2021 r.

Konsultacje będą realizowane na terenie Gminy Czemierniki

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. konsultacji pisemnych – na podstawie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Czemierniki lub formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu ,
  2. otwartego spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej lub online.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Kusek inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail anna.kusek@czemierniki.eu lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Czemierniki adres: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pok. 2 (Sekretariat)

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych.

Wyniki konsultacji umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czemierniki www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Czemierniki www.czemierniki.eu.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Diagnoza stanu wyjściowego do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035  

Streszczenie obywatelskie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Formularz uwag

 

 

 

Do góry