Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2023-2024”

§ 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Wójt Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

§ 2. Podstawa prawna ogłoszenia konkursu:
Art.30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 48b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.1)), uchwały Nr LVIII/299/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej.

§ 3. 1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2023-2024” zwany dalej „Programem”. Program stanowi załącznik do uchwały Nr LVIII/299/2023 Rady Gminy Czemierniki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej.
2. Program będzie finansowany z budżetu Gminy Czemierniki. Kwota przeznaczona na realizację „Programu” wynosi 21120 zł.
3. Program będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 4. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 911), które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, są zarejestrowane we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i NIP, posiadają wykwalifikowany personel medyczny oraz pomieszczenia spełniające określone przepisami wymagania techniczne i sanitarne.

§ 5. 1. Oferent przekłada następujące dokumenty:
1) ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
2) aktualny (zgodny ze stanem faktycznymi prawnym na dzień składania oferty) wydruk/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) aktualny wydruk/odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
4) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunkami konkursu ofert, stanowiącym załącznik Nr 3;
5) statut podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o ile jest wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
6) dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe osób, które będą brały udział w realizacji programu w zakresie objętym przedmiotem konkursu (między innymi dyplom oraz prawo wykonywania zawodu);
7) inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, oferent przedkłada w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem (dotyczy każdej strony dokumentu).
3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
4. Zamawiający ma prawo żądania złożenia wyjaśnień, dokumentów, w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie.
§ 5. 1. Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 04 września 2023 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemiernik w sekretariacie (pokój nr 2). Oferta przesłana przez Operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemiernik do dnia 04 września 2023r. do godz. 10:00.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.
3. Oferentowi nie wolno modyfikować treści formularza ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawniony do reprezentowania oferenta lub posiadające pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.
4. Oferenci, którzy złożyli w terminie oferty zawierające braki formalne zostaną wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenie oferty w przypadku nieuzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu.
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta wraz z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej – Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2023-2024”.
7. Ogłoszenie i formularz ofertowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Czemierniki czemierniki.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki. Wersję papierową można pobrać w Urzędzie Gminy Czemierniki w sekretariacie (pokój nr 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
8. Oferty złożone po terminie, złożone w innej formie niż zgodnie z formularzem ofertowym, oferty których braków formalnych ofert nie uzupełnił w terminie zostaną odrzucone.
9. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czemierniki pokój nr 9 w dniu 04 września 2023 r. o godzinie 10:15.
10. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Wójt Gminy Czemierniki. Od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo:
1) do odwołania konkursu bez podania przyczyny;
2) przesunięcia terminu składania ofert;
3) zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.

§ 6. 1. Wójt w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową do oceny ofert.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. Obowiązki przewodniczącego pod jego nieobecność sprawuje wiceprzewodniczący komisji.
3. Komisja podejmują decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swego składu.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczącego komisji.

§ 7. 1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
l) otwiera koperty z ofertami,
2) ustala, czy oferty spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu.
2. W przypadku jeżeli oferta zawiera braki formalne Wójt Gminy po otrzymaniu informacji od komisji konkursowej wzywa oferentów do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenie oferty w przypadku nieuzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu.

§ 8. 1. Wybrana zostanie oferta zawierająca najniższy całkowity koszt szczepienia osoby brutto obejmujący wszystkie elementy stanowiące przedmiot zadania określone w § 3;
2. W przypadku kiedy zostaną złożone co najmniej 2 oferty zawierające taki sam najniższy koszt, komisja dokona oceny możliwości oferentów w zakresie realizacji programu. Każdy członek komisji indywidualnie oceni każdą z ofert zawierających najniższy koszt uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie oferenta dotyczące realizacji programów profilaktycznych,
2) informację o kwalifikacjach personelu medycznego przewidzianego do realizacji „Programu”.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, każdemu z kryteriów zostanie przypisana ocena w skali punktów od 1 do 10, gdzie 1 pkt oznacza ocenę najniższą, a 10 pkt ocenę najwyższą. Wybrana zostanie oferta, której suma ocen będzie najwyższa.

§ 9. 1. Z prac komisji sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
2) liczbę zgłoszonych ofert;
3) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu wraz z kosztem szczepienia osoby brutto obejmującym wszystkie elementy stanowiące przedmiot zadania określone w § 3;
4) wskazanie ofert odrzuconych z podaniem przyczyny odrzucenia;
5) ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych członków komisji w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3.
6) propozycję rozstrzygnięcia konkursu;
7) podpisy członków komisji.
2. Protokół z prac komisji konkursowej z propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiony Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru.
3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 10. 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w Komisji, gdy oferentem jest:
1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;
4) osoba pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członka komisji.
2. Zamawiający w sytuacji, o której mowa ust. 1 powołuje nowego członka komisji.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2023-2024”

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Formularz ofertowy.docx

Oświadczenie oferenta.pdf

Oświadczenie oferenta.docxWydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również