Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

29 listopada 2022 r. – XLIX sesja Rady Gminy Czemierniki

logo z herbem Gminy Czemierniki i napisem Sesja Rady Gminy Czemierniki

Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Czemierniki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
2a. stwierdzenie quorum,
2b. zmiany w porządku obrad,
2.c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych złożone do Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie roku w powiecie – omówienie inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.
7. Informacja na temat realizacji gospodarki łowieckiej prowadzonej na terenie gminy Czemierniki – Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie Koło Łowieckie Nr 9.
8. Podjęcie uchwał:
8.a. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czemierniki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
8.b. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czemierniki na 2023 r.,
8.c. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2023,
8.d. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2023,
8.e. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
8.f. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
8.g. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również