Jesteś tutaj:

Zbiórka na Antosię Bober – mieszkankę Radzynia Podlaskiego

Czytaj więcej o: Zbiórka na Antosię Bober – mieszkankę Radzynia Podlaskiego

Antosia Bober to mała dziewczynka z Radzynia Podlaskiego, która urodziła się z wrodzoną, bardzo rzadką i skomplikowaną wadą serca – anomalia Ebsteina, ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, zwężenia zastawki pnia płucnego. Jedynym ratunkiem jest dla niej operacja w USA w UPMC Children’s Hospital w Pittsburghu. Zabieg ten kosztuje ponad milion złotych!!!

Wzorem gmin powiatu radzyńskiego, pragniemy przyłączyć się do tej akcji charytatywnej.

Wszystkich mieszkańców Gminy Czemierniki zachęcamy do wsparcia zbiórki na leczenie małej Antosi. Okażmy się solidarni w obliczu tragedii rodziny i swego rodzaju wyzwania dla nas.

Akcję można wesprzeć przez dokonanie wpłaty na zbiórkę zweryfikowaną przez Fundację Siepomaga.

Numer rachunku do dokonywania wpłat wskazany jest na poniższym plakacie.

Jednocześnie informujemy, że w sklepach w miejscowości Czemierniki pojawią się puszki przeznaczone na zbiórkę na ten cel.

Ponadto na utworzonej na portalu Facebook grupie Licytacje dla Antosi-Antosia Bober-Małe serduszko, wielka nadzieje na życie pojawi się licytacja najnowszych gadżetów promocyjnych Gminy Czemierniki – proszę śledzić – będzie warto.

Dodatkowo, podczas Kiermaszu Wielkanocnego zaplanowanego na dzień 21.03.2021r. (niedziela) w centrum Czemiernik, będzie można zostawić swoją cegiełkę na leczenie Antosi, w zamian za pudełeczko słodkiego ciastka.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia tej akcji.

 

Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

Czytaj więcej o: Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/transport

Czytaj więcej „Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach”

Drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

Czemierniki, dnia 17.02.2021 r.

Wójt Gminy Czemierniki ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa na pniu

1. Opis przedmiotu przetargu:

sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie drzew w miejscowości Czemierniki, obręb ewidencyjny Czemierniki II działki nr 23 i 467 ,- stanowiące działkę zadrzewioną i pas drogi gminnej, wg poniższego zestawienia:

– topola biała – szt. 3 o grubiźnie 3,5 m3 z tego opałowe 3,50 m3,

opałowe – po 60 zł netto plus 8% VAT.

– kasztanowiec zwyczajny – szt. 6 o grubiźnie 4,50 m3, z tego opałowe 4,50 m3,

Opałowe – po 50 zł netto plus 8% VAT

2. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

3. Wójt Gminy Czemierniki posiada stosowne zezwolenie na wycinkę w/w drzew.

4. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

5. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość „Czemierniki” w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, w terminie do 28 lutego 2021 r. do godz. 1100.

7. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

8. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2021 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czemierniki.

10. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:

– zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

– wpłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

– uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew i gałęzi).

12. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

13. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne ofert niespełniające wymogów ogłoszenia.

14. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Ostaszewski, tel. 83 3068248, e-mail krzysztof@czemierniki.eu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1500.

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

Do góry